1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  • Maatschap: de maatschap Voorink advocaten, kantoorhoudende te Zutphen
  • Kantoor: de collectiviteit van de gezamenlijke advocaten en medewerk(st)ers van Voorink Advocaten
  • Advocaat: de advocaat die namens de maatschap de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden voor de cliënt op zich neemt en uitvoert
  • Cliënt: de opdrachtgever en contractspartij van de maatschap
  • Honorarium: de vergoeding die de maatschap bij de opdracht met de cliënt is overeengekomen voor de te verrichten werkzaamheden, exclusief de aan de cliënt in rekening te brengen kantoorkosten, overige kosten en belastingen (BTW)
  • Kantoorkosten: de overeengekomen vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten
  • Overige kosten: de verdere voor rekening van de cliënt komende kosten, waaronder griffierechten, de kosten van een deurwaarder, kosten voor uittreksels, reis- en verblijfskosten en kosten voor van derden te verkrijgen stukken, rapportages, e.d.
  • Stichting: de (rechtspersoon) Stichting Beheer Derdengelden Voorink Advocaten
  • Klachtenregeling: de interne klachtenregeling (interne procedure klachtbehandeling) en de externe klachtenregeling (volgens de Geschillenregeling Advocatuur)
  • Klachtenfunctionaris: de door het kantoor aangewezen advocaat die de interne klachtenregeling uitvoert

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Het kantoor heeft tot doel het beoefenen van de rechtspraktijk door advocaten, ondersteund door secretariële medewerk(st)ers, waaronder mede zijn begrepen de werkzaamheden als faillissementscurator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur en mediator.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor en overeenkomsten van opdracht met de maatschap voor de in art. 2.1 bedoelde werkzaamheden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Samenloop met andere voorwaarden
2.3 Ook op onze dienstverlening als bedoeld in art. 2.2 waarvoor met cliënten een nadere overeenkomst wordt gesloten (zoals bijvoorbeeld bij mediation of arbitrage) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en prevaleren deze voorwaarden boven de bij die nadere overeenkomst overeengekomen voorwaarden indien en voor zoveel die voorwaarden met deze algemene voorwaarden strijdig blijken te zijn.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn niet automatisch van toepassing op een volgende opdracht.

3. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Totstandkoming
3.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de maatschap is aanvaard. De aanvaarding blijkt uit een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de cliënt.

Verantwoording persoonsgegevens
3.2 Bij de uitvoering van de opdracht worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij met toestemming van de cliënt dan wel indien de wet daartoe verplicht of indien zulks naar het oordeel van de maatschap in verband met de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is.
3.3 Voor de communicatie met de cliënt maakt de advocaat uitsluitend gebruik van de met de cliënt afgesproken (adres)gegevens die de cliënt verschaft of gebruikt, waarbij de cliënt en de advocaat zich rekenschap geven van de altijd vertrouwelijke aard van de communicatie en de in verband daarmee te nemen veiligheidsmaatregelen.

Uitvoering van de opdracht
3.5 De overeenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van de maatschap uitgevoerd door (één of meer advocaten van) het kantoor of, indien de aard van de werkzaamheden dat vereist, door derden. Bij de keuze van de uitvoerend advocaat wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van de cliënt, de aard van de zaak (specialisatie) en de eventuele spoedeisendheid daarvan, zulks ter beoordeling van de maatschap. Het bepaalde in de artt. 7 : 404 en 407, lid 2 BW is uitgesloten.
3.6 Opdrachten leiden voor het kantoor tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Voor zoveel termijnen zijn afgesproken, zijn dat richttermijnen en geen fatale termijnen.
3.7 Het kantoor gaat ervan uit dat het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de cliënt heeft te gelden. De cliënt dient adreswijzigingen bij voorkeur schriftelijk aan het kantoor door te geven.
3.8 Indien de cliënt niet langer bereikbaar is op het laatste aan het kantoor bekende adres, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is het kantoor bevoegd om zijn werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

Verantwoordelijkheid informatievoorziening
3.9 De cliënt zorgt er voor dat de uitvoerend advocaat steeds zo spoedig mogelijk in het bezit wordt gesteld van alle gegevens en (originele) stukken, die voor de behandeling van de zaak van belang (kunnen) zijn. De cliënt staat in voor de echtheid van deze stukken.
3.10 Het kantoor aanvaardt in geval van overmacht geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van het kantoor uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,–.
3.11 Van alle namens de cliënt uitgegane stukken ontvangt deze een afschrift.
Voor extra afschriften van enig dossierstuk gedurende de bewaartermijn van het dossier kan door het kantoor een vergoeding in rekening worden gebracht.
De van de cliënt ontvangen originele stukken worden na beëindiging van de opdracht aan de cliënt geretourneerd.

Bewaartermijn
3.12 Het dossier wordt vernietigd na tien jaren nadat de maatschap heeft bericht dat de opdracht is geëindigd.

4. Declaraties

Algemeen
4.1 Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, overige kosten en omzetbelasting verschuldigd.

Tijdstippen van declaratie; voorschot
4.2 Verrichte werkzaamheden worden maandelijks in rekening gebracht maar kunnen, indien de uitvoering van de opdracht daartoe aanleiding geeft, ook tussentijds worden gedeclareerd.
4.3 De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een redelijk voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie (s).

Gefinancierde rechtsbijstand
4.4 Voor cliënten die in aanmerking zijn gebracht voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoeging’) geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing in rekening kunnen worden gebracht.
Werkzaamheden, verricht voordat de cliënt in aanmerking is gebracht voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en/of werkzaamheden waarvoor geen toestemming tot zodanige rechtsbijstand is verleend worden in rekening gebracht volgens het in dit artikel bepaalde.

5. Betaling(stermijn); gelden voor cliënten of derden

Betalingswijze en –termijn van declaraties
5.1 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bankrekeningen, dan wel betaling tegen bewijs van kwijting in contanten (voor zover de maatschap die betalingen als aanvaardbaar in ontvangst wenst te nemen), leidt tot kwijting van de cliënt.
5.2 Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de op de declaratie vermelde datum.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en in geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 : 119a BW een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6 : 119a BW en in andere gevallen de wettelijke consumentenrente op grond van artikel 6 : 119 BW.

Kosten van invordering niet-tijdige betaling
5.4 Indien de maatschap invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt treft, komen de buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 10% – geheel voor rekening van de cliënt. Niet dan wel niet-tijdige betaling kan worden aangemerkt als een geschil als bedoeld waarop art. 10 van deze voorwaarden van toepassing is.

Gelden voor cliënten of derden
5.5 Gelden die bestemd zijn voor de cliënt of voor derden, dienen uitsluitend te worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden. De Stichting is verplicht de voor de cliënt of derden ontvangen gelden bij eerste gelegenheid aan deze door te betalen, behoudens in het geval van uitdrukkelijk andersluidende opdracht van degene die de betaling heeft verricht en ingeval van verrekening als bedoeld in art. 5.6 .
5.6 De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de nog openstaande en opeisbare vorderingen verrekent met onder de Stichting berustende gelden ten behoeve van de cliënt. Indien de cliënt de declaratie binnen een redelijke termijn betwist, vervalt het recht om derdengelden aan te wenden ter voldoening van deze declaratie. Indien derdengelden zijn aangewend ter voldoening van een eigen declaratie, bevestigt de advocaat dit schriftelijk aan de rechthebbende.

6. Opschorting

Opschorten van werkzaamheden
6.1 Onverminderd het bepaalde in art. 3.8 is het kantoor gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien veertien dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige (eind)declaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden. Het kantoor zal daarbij de geldende gedragsregels voor advocaten in acht nemen.

Retentierecht
6.2 Het kantoor is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden aan de cliënt of een opvolgende advocaat, op te schorten totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan, behoudens afgifte van het dossier aan een opvolgend advocaat onder door de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland te stellen voorwaarden.
In geval het dossier in een zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat is het kantoor gerechtigd de kosten van kopiëren en verzenden in rekening te brengen met een minimum van € 50,– en daarvoor ook retentierecht ten aanzien van de afgifte van het dossier uit te oefenen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Beperking aansprakelijkheid
7.1 Iedere contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de maatschap, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis.
Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7 : 407, lid 2 BW. Het verzekerd bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 1.250.000 per aanspraak en maximaal € 2.500.000 per verzekeringsjaar. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of rechtens aanhangig gemaakt in de EU en/of landen behorende tot de EER en/of Zwitserland. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Allianz, Coolsingel 139 te Rotterdam.
7.2 Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– of, indien het door de maatschap in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag, maar in dat geval tot een maximum van € 10.000,– .
7.3.1 Bij het inschakelen van derden of gebruik van door derden geleverde producten door het kantoor zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor aanvaardt echter voor eventuele tekortkomingen door deze derden verrichte diensten of de door derden geleverde producten geen aansprakelijkheid.
7.3.2 Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, is de maatschap bevoegd die beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans deze aan de cliënt tegen te werpen.
7.3.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval wel vastgesteld zou worden dat het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of van derden betrokken producten (diensten, producten, waaronder (computer-)programmatuur).
7.4.1 Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of online-databanken of -programmatuur, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.
7.4.1Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van grove schuld of opzet van het kantoor.

8. Verval van aanspraken

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht van de cliënt in elk geval één jaar na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bij de cliënt bekend had moeten zijn en (indien dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval twee jaren na de datum van de laatste factuur.

9. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Geschillenregeling

Geschillenregeling
10.1 Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Interne klachtenregeling
10.2 Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Informatie hierover is te vinden op de website van Voorink Advocaten: http://www.voorinkadvocaten.nl/klachtenregeling/ maar kan ook kosteloos worden opgevraagd.
Deze interne klachtenregeling betreft de door het kantoor gehanteerde interne procedure voor de behandeling van klachten van cliënten door de klachtenfunctionaris van het kantoor.

Geschillencommissie Advocatuur
10.3 Wanneer de klacht van een cliënt over de dienstverlening door een advocaat met behulp van deze interne klachtenregeling niet tot een voor de cliënt aanvaardbare oplossing wordt gebracht, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Burgerlijke rechter
10.4 In geval de Klachten- en Geschillenregeling van het kantoor niet wordt toegepast, wordt een geschil beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van het kantoor, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.

(versie 1 juli 2020)