Privacyverklaring

Omdat onzekerheid kan bestaan over de uitleg van begrippen en bepalingen in de AVG is ervoor gekozen om deze zoveel mogelijk ongewijzigd te handhaven. Voorink advocaten draagt geen verantwoordelijkheid voor een gebrek aan beknoptheid, transparantie en begrijpelijkheid of onvoldoende duidelijke en eenvoudige taal die daarvan het gevolg is (vgl. artikel 12 lid 1 AVG).

Voorink Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht die onder die naam de advocatuur bedrijft. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 08188763.

Voor Voorink Advocaten moet hierna (ook) gelezen worden: iedere in (dienst van) de maatschap werkzame advocaat, in voorkomende gevallen aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surseance van betaling dan wel in een schuldsanering op grond van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, of benoemd als curator, bewindvoerder of mentor van een natuurlijke persoon op grond van Boek 1 BW. In het verlengde daarvan moet hierna voor ‘cliënt’, ‘wederpartij’ of ‘anderen die bij een zaak van de cliënt betrokken zijn’ ook gelezen worden: curandus, sursiet, saniet, de meerderjarige ten behoeve van wie een bewind of mentorschap is ingesteld, hun bestuurders, werknemers, schuldeisers, schuldenaren en anderszins bij het faillissement, de surseance, de schuldsanering, de curatele, het meerderjarigenbewind of het mentorschap betrokkenen.

Contactgegevens:
kantooradres: Zaadmarkt 105, 7201 DD Zutphen, Nederland
postadres: postbus 8, 7200 AA Zutphen, Nederland
telefoon: (0031) (0)575 545455
telefax: (0031) (0)575 545455
e-mail: info@voorinkadvocaten.nl
functionaris voor gegevensbescherming: Rob van de Venne.

Voorink Advocaten verzamelt en verwerkt anderszins in de uitoefening van haar bedrijf persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). (‘AVG’). Voorink Advocaten is als verwerkingsverantwoordelijke Artikel 4 onder 7 AVG verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. Hieronder legt Voorink Advocaten uit hoe zij dat doet. Hiernaast plaatst Voorink Advocaten cookies bij bezoekers van haar website. Ook daarover wordt hieronder informatie verstrekt.

Wijze en tijdstip van informeren

Wanneer Voorink Advocaten persoonsgegevens bij de betrokkene zelf verzamelt dan voldoet Voorink Advocaten aan haar verplichting om de betrokkene te informeren door hem bij de verkrijging van de persoonsgegevens te wijzen op deze privacyverklaring en hem de mogelijkheid te bieden om daarvan kennis te nemen.

Wanneer Voorink Advocaten persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf heeft verkregen dan voldoet Voorink Advocaten aan haar verplichting om de betrokkene te informeren door hem binnen een maand, of eerder, namelijk uiterlijk op het moment waarop de persoonsgegevens gebruikt worden voor contact met de betrokkene dan wel uiterlijk op het tijdstip waarop de gegevens aan een andere ontvanger worden verstrekt, te wijzen op deze privacyverklaring en hem de mogelijkheid te bieden om daarvan kennis te nemen, alsmede door hem gelijktijdig (specifieker) mededeling te doen van
– de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond van de verwerking;
– de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
– in voorkomend geval, de (categorieën van) ontvangers;
– in voorkomend geval, dat het voornemen bestaat om de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of aan een internationale organisatie en
– de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Verder zal Voorink Advocaten, wanneer zij het voornemen heeft om de persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen dan wel verzameld, de betrokkene (specifieker) mededeling doen als omschreven in de vorige alinea.

Voorink Advocaten zal echter geen informatie verstrekken als zij daardoor zou handelen in strijd met haar geheimhoudingsplicht.

Geheimhoudingsplicht

Voorink Advocaten zal zich aan haar geheimhoudingsplicht houden. Voorink Advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen waarvan uit hoofde van de beroepsuitoefening als advocaat wordt kennis genomen Artikel 11a Advocatenwet. Voorink Advocaten is daarom niet verplicht tot het verstrekking van informatie over enige verwerking van persoonsgegevens wanneer die verband houdt met een opdracht van een cliënt en de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen.

Van wie verwerkt Voorink Advocaten persoonsgegevens?

Voorink Advocaten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:
– bezoekers aan haar website,
– sollicitanten,
– werknemers en stagiair(e)s,
– leveranciers en/of hun vertegenwoordigers en
– cliënten, hun wederpartijen en anderen die bij een zaak van een cliënt betrokken zijn zoals rechters, griffiers, deskundigen (zoals bouwkundigen, taxateurs, arbeidskundigen, medisch adviseurs, (para)medici, psychologen), familieleden, notarissen, gezinsvoogden en/of hun vertegenwoordigers.

Met welk doel en op welke rechtsgronden verwerkt Voorink Advocaten persoonsgegevens?

Voorink Advocaten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:
– van bezoekers aan haar website: uitsluitend om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website (geanonimiseerd IP-adres, locatie op basis daarvan, welke webpagina’s bezocht worden en hoe lang);
– van sollicitanten: slechts om de geschiktheid voor een functie vast te stellen;
– van werknemers en stagiair(e)s: slechts om uitvoering te geven aan de met hen gesloten overeenkomst en om te voldoen aan op haar rustende wettelijke verplichtingen;
– van leveranciers en/of hun vertegenwoordigers: slechts om uitvoering te geven aan de met de leverancier gesloten overeenkomst en
– van cliënten, hun wederpartijen en anderen die bij een zaak van een cliënt betrokken zijn en/of hun vertegenwoordigers: slechts om de opdracht van de cliënt uit te kunnen voeren of om daarvóór, op zijn verzoek, voorbereidingen te treffen met het oog op een eventueel te geven opdracht. Indien Voorink Advocaten handelt in hoedanigheid van curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surseance van betaling dan wel in een schuldsanering op grond van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, of als curator, bewindvoerder of mentor van een natuurlijke persoon op grond van Boek 1 BW, dan verzamelt en verwerkt Voorink Advocaten persoonsgegevens mede voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de in die hoedanigheid op haar rustende taak. Aangezien die taak bij gebreke van de verwerking niet behoorlijk verricht kan worden weegt zij op tegen de belangen van de personen wier gegevens worden verwerkt.
Voorink Advocaten zal de persoonsgegevens – behoudens op uitdrukkelijk verzoek van dan wel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene – niet verwerken op enige wijze die met deze doeleinden onverenigbaar is; andere persoonsgegevens dan die nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden verzamelt en verwerkt Voorink Advocaten niet.

Niet alleen voor statistische doeleinden, zoals hiervoor gemeld, maakt Voorink Advocaten gebruik van cookies, maar ook om haar website beter te laten functioneren.

Wanneer Voorink Advocaten in een voorkomend geval de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens baseert op toestemming van de betrokkene dan kan hij zijn toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Voorink Advocaten?

– van bezoekers aan haar website: geanonimiseerd IP-adres en locatie op basis daarvan;
– van sollicitanten: slechts de persoonsgegevens die bij henzelf worden verzameld;
– van werknemers en stagiair(e)s: slechts de persoonsgegevens die bij henzelf worden verzameld;
– van leveranciers en/of hun vertegenwoordigers: slechts de persoonsgegevens die bij henzelf worden verzameld;
– van cliënten, hun wederpartijen en anderen die bij een zaak van een cliënt betrokken zijn en/of hun vertegenwoordigers: afgezien van gegevens die bij henzelf worden verzameld, slechts persoonsgegevens die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Welke precies hangt af van de zaak. Vrijwel altijd gaat het om betrokkenes naam, vaak ook om een telefoonnummer, e-mailadres en woonplaatsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zal Voorink Advocaten uitsluitend verwerken wanneer dit noodzakelijk is
– hetzij met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Voorink Advocaten of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- of beschermingsrecht,
– hetzij ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven,
– hetzij voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Waaronder ook zal zijn te begrijpen, ook al noemt de AVG dat niet, het doen van een verzoek en het voeren van verweer tegen een rechtsvordering of een verzoek.

De verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene zelf is noodzakelijk omdat anders het doel van de verstrekking niet bereikt kan worden, te weten het (eventueel) sluiten van een overeenkomst en de nakoming daarvan, waarbij in aanmerking genomen moet worden dat in voorkomende gevallen Voorink Advocaten de persoonsgegevens ter voldoening aan haar wettelijke verplichtingen dan wel die van de betrokkene moet verstrekken aan een derde-ontvanger.

Bron van de gegevens

Voor zover de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld worden zij verkregen van zijn wederpartij dan wel uit openbare bronnen (zoals openbare registers en het internet), van gerechten en deurwaarders.

Ontvangers; doorgifte aan een derde land

Voorink Advocaten verstrekt in voorkomende gevallen persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen aan de volgende categorieën van derden-ontvangers:
– van bezoekers aan haar website: aan de verwerker die de websitestatistieken van Voorink Advocaten opstelt (Google Analytics);
– van sollicitanten: aan niemand;
– van werknemers en stagiair(e)s: aan haar accountant, arbodienst, verzekeraar, UWV en de belastingdienst;
– van leveranciers en/of hun vertegenwoordigers: aan haar accountant en de belastingdienst;
– van cliënten, hun wederpartijen en anderen die bij een zaak van een cliënt betrokken zijn en/of hun vertegenwoordigers: aan (de) wederpartij(en) van de cliënt, de cliënt zelf, hun vertegenwoordigers en anderen die bij de zaak van de cliënt betrokken zijn. Die anderen kunnen ook zijn: overheidsinstanties (waaronder gerechten, de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de Kinderbescherming), deskundigen en deurwaarders.

Voorink Advocaten zal geen informatie verstrekken aan derden als zij daardoor zou handelen in strijd met haar geheimhoudingsplicht.

Wanneer het, met inachtneming van het voorgaande, nodig is dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie dan zal Voorink Advocaten de betrokkene van het voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte stellen en hem daarbij tegelijkertijd informeren over waarborgen voor een passend beschermingsniveau, zonder welke de doorgifte niet zal plaatsvinden, dit laatste tenzij
– de betrokkene, na te zijn geïnformeerd over de risico’s van de doorgifte, daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd,
– de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of op verzoek van de betrokkene te nemen precontractuele maatregelen,
– de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen Voorink Advocaten en een andere persoon te sluiten overeenkomst,
– de doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of
– de doorgifte noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven.

Duur van de opslag

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen bedraagt voor persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen als volgt:
– van bezoekers aan haar website: gedurende 14 maanden;
– van sollicitanten: tot maximaal een maand na het einde van de sollicitatieprocedure, waarvan de sollicitant schriftelijk op de hoogte wordt gesteld;
– van werknemers en stagiair(e)s: tot maximaal 20 jaren. Gezien de wettelijke verjaringstermijn voor rechtsvorderingen (over en weer) tot vergoeding van schade in verband met de overeenkomst. na het jaar waarin de overeenkomst eindigt;
– van leveranciers en/of hun vertegenwoordigers: tot maximaal 20 jaren na het jaar waarin de overeenkomst eindigt;
– van (vertegenwoordigers van) cliënten, hun wederpartijen en anderen die bij een zaak van een cliënt betrokken zijn en/of hun vertegenwoordigers: tot maximaal 20 jaren nadat de opdracht van de cliënt geëindigd is.

Recht van inzage

Voorink Advocaten geeft de betrokkene op diens verzoek uitsluitsel over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens. Als dat het geval is dan verstrekt Voorink Advocaten de betrokkene – op het verzoek – inzage door hem een kopie te verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens, wijst zij hem op deze privacyverklaring en biedt zij hem de mogelijkheid om daarvan kennis te nemen, voor zover dat niet eerder gebeurde. De betrokkene heeft dan bovendien het recht op inzage van informatie betreffende de verwerkingsdoeleinden, (in voorkomend geval:) de betrokken categorieën van ontvangers, de duur van de opslag, de bron van de gegevens en het al dan niet bestaan (alsmede onderliggende logica, belang voor de betrokkene en de verwachte gevolgen) van geautomatiseerde besluitvorming.

Voorink Advocaten zal geen uitsluitsel geven over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens (en dus ook niet over de mogelijkheid om uitvoering te geven aan een verzoek om inzage) wanneer zij daardoor zou handelen in strijd met haar geheimhoudingsplicht.

Recht van rectificatie en wissing van gegevens

Voorink Advocaten zal de persoonsgegevens van de betrokkene onverwijld rectificeren of vervolledigen, zodra daartoe naar haar mening aanleiding bestaat dan wel op verzoek van de betrokkene.

Voorink Advocaten zal de persoonsgegevens van de betrokkene op diens verzoek zonder redelijke vertraging wissen, behalve wanneer
– zij langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt en er een rechtsgrond is voor de verwerking;
– er, ondanks dat de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking;
– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in het geding is;
– zij langer nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op Voorink Advocaten rust;
– zij langer nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wanneer Voorink Advocaten de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is om ze te wissen dan neemt zij redelijke maatregelen om (andere) verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Voorink Advocaten zal over een rectificatie of wissing geen informatie verstrekken (en dus ook niet over de mogelijkheid om uitvoering te geven aan een verzoek om rectificatie of wissing) wanneer zij daardoor zou handelen in strijd met haar geheimhoudingsplicht. Anders stelt Voorink Advocaten iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt van elke rectificatie of wissing op de hoogte, en verstrekt Voorink Advocaten informatie over deze ontvangers aan de betrokkene indien deze hierom verzoekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de betrokkene daarom verzoekt en er een grond is voor de beperking van de verwerking – de gronden van de beperking van de verwerking worden genoemd in de AVG. Zie artikel 18 lid 1 onder a tot en met d AVG:
a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
– zal Voorink Advocaten de verwerking van de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verder verwerken
– met toestemming van de betrokkene,
– voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
– ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of
– om gewichtige redenen van algemeen belang.
Voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven stelt Voorink Advocaten de betrokkene daarvan op de hoogte.

Voorink Advocaten zal over een beperking van de verwerking geen informatie verstrekken (en dus ook niet over de mogelijkheid om uitvoering te geven aan een verzoek om beperking van de verwerking) wanneer zij daardoor zou handelen in strijd met haar geheimhoudingsplicht. Anders stelt Voorink Advocaten iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt van elke beperking van de verwerking op de hoogte, en verstrekt Voorink Advocaten informatie over deze ontvangers aan de betrokkene indien deze hierom verzoekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens; geautomatiseerde individuele besluitvorming

In gevallen waarin Voorink Advocaten persoonsgegevens verwerkt via geautomatiseerde procedés zal Voorink Advocaten voldoen aan verzoeken betreffende dataportabiliteit, tenzij de medewerking door Voorink Advocaten aan zo’n verzoek afbreuk zou doen aan rechten van anderen.

Voorink Advocaten onderwerpt betrokkenen niet aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Recht van bezwaar

De betrokkene kan bij Voorink Advocaten bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens als Voorink Advocaten de verwerking baseert op de rechtmatigheidsgrondslag van artikel 6 lid 1 onder f AVG (‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Voorink Advocaten of van een derde’). Voorink Advocaten staakt dan de verwerking, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan
– die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of
– die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Voorink Advocaten zal de betrokkene dan van die gronden op de hoogte stellen.

Klachtrecht

Hiernaast heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG. Door Nederland is als toezichthoudende autoriteit aangewezen de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.