Blog

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen van natuurvergunningen

Hoe kan worden voldaan aan de inspraakverplichting? In Nederland zijn de minister van Landbouw, Natuur en Visserij en de provinciebesturen verantwoordelijk voor het verlenen van natuurvergunningen. Zij kunnen voldoen aan de inspraakverplichting door de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen als zij een natuurvergunning willen verlenen. Dat betekent concreet dat ...
Meer Lezen

Moet werknemer leaseauto inleveren tijdens ziekte?

Als een werknemer ziek is behoudt hij aanspraak op doorbetaling van 70% zijn loon (of het minimumloon als dat meer bedraagt dan 70% van het loon). Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Meestal is in cao's opgenomen dat gedurende de eerste periode van ziekte aanspraak bestaat op doorbetaling van ...
Meer Lezen

De executeur in het erfrecht, ontslag en aansprakelijkheid

Wie kan executeur zijn?  Iedereen die bekwaam is om die taak te aanvaarden die een overledene hem of haar bij testament heeft toebedacht en die deze taak ook aanvaardt. In het (nieuwe) erfrecht van na 1 januari 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair, maar alleen nog van ‘executeur’ ...
Meer Lezen

Mag mijn voormalig werknemer zomaar concurrerende activiteiten verrichten?

Het komt regelmatig voor dat ex-werknemers concurrerende activiteiten gaan verrichten nadat het dienstverband is geëindigd. Deze concurrerende activiteiten kunnen worden verricht bij een nieuwe werkgever. Ook kan een voormalig werkgever een eigen onderneming starten waarmee hij gaat concurreren. Mag dat zomaar? Het antwoord op die vraag is mede afhankelijk van ...
Meer Lezen

Werkneemster struikelt over kratten op de werkvloer: is de werkgever aansprakelijk?

Een werkneemster struikelt over een aantal kratten die op de vloer in het looppad stonden, komt daarbij ten val en loopt als gevolg van de valpartij een gebroken heup op. Ze stelt de werkgever aansprakelijk en start een (deelgeschil)procedure, maar de kantonrechter stelt haar in het ongelijk. Naar het oordeel ...
Meer Lezen

Weigeren vaccinatie door werknemer reden voor ontslag?

Eerder schreven wij al over de corona gerelateerde vragen of een werknemer mag weigeren een mondkapje te dragen en of een werkgever aan werknemers kan verplichten een vaccinatie te nemen. Kort gezegd komen de antwoorden erop neer dat een werknemer in beginsel niet mag weigeren een mondkapje te dragen en ...
Meer Lezen

De verdeling van een woning in kort geding

In de rechtspraktijk gebeurt het veelvuldig dat de ene (ex-)partner een kort geding tegen de andere (ex-)partner start tot medewerking aan verkoop van de voormalige echtelijke woning.  Niet altijd verlopen deze procedure goed. De Voorzieningenrechter mag immers geen declaratoir of constitutief vonnis wijzen (een rechtstoestand vaststellen of een rechtstoestand scheppen, ...
Meer Lezen

Vooroordeel in de journalistiek

Aleide Hendrikse-Voogt heeft een reactie naar De Volkskrant gestuurd naar aanleiding van een artikel van Evelien van Veen die op 19 juni 2021 is geplaatst. De reactie van Aleide wordt hieronder integraal opgenomen. Geachte redactie, Met interesse las ik het artikel van Evelien van Veen in de krant van 19 ...
Meer Lezen

Bescherming onderhuurder bij gemengde huur- en zorgovereenkomst

De rechtbank Overijssel boog zich op 25 mei jl. over de vraag of de onderhuurder van zelfstandige woonruimte bij beëindiging van een gemengde huur- en zorgovereenkomst aanspraak kan maken op huurbescherming. Casus De onderverhuurder verhuurde op basis van een gemengde huur- en zorgovereenkomst een zelfstandige woonruimte aan de onderhuurder. De ...
Meer Lezen

Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor uw stichting of vereniging?

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (de WBTR) van kracht. Deze wet is een aanvulling en wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarin het rechtspersonenrecht is geregeld. Deze wetgeving beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Daarmee ...
Meer Lezen

Wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt aan de vereffening?

Nadat een nalatenschap beneficiair is aanvaard, moet de nalatenschap worden vereffend volgens de wet. Alle erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaars. Hen komt alleen gezamenlijk de bevoegdheden van vereffenaars toe. Maar wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt aan de vereffening? Op grond van artikel 4:198 Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter ...
Meer Lezen

Studiekostenbeding niet langer rechtsgeldig?

Volgend jaar (uiterlijk op 1 augustus 2022) moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd. In deze richtlijn staan minimum-arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers die actief zijn binnen de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn is de scholingsplicht en de gevolgen daarvan voor het studiekostenbeding. Scholingsplicht en ...
Meer Lezen

Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst via digitale vergadering rechtsgeldig?

Eerder schreven wij al over de aanzegplicht die op de werkgever rust. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever uiterlijk één maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) zijn werknemer schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en zo ja, ...
Meer Lezen

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. Maak je als belanghebbende wel gebruik van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan mag je bij ...
Meer Lezen

Wat is een UBO en voor wie geldt het UBO-register?

Voor veel organsaties moet een registratie plaatsvinden over wie in die organsaties zeggenschap heeft. Dat kan om een voetbalclub, een onderneming in een BV, een goede-doelenorganisatie of een verzekeringmaatschappij gaan. Ook stichtingen moeten dat registreren. Veel bestuurders kunnen er mee te maken krijgen. UBO's en het UBO-register UBO's (Ultimate Beneficial ...
Meer Lezen

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?

Na het overlijden van een dierbare, zullen nabestaanden verschillende ideeën hebben over wat er met de as van de overledene moet gebeuren. Moet de as worden uitgestrooid of bijgezet in het crematorium? Anderen willen graag de as van hun overleden dierbare in een sieraad bij zich te dragen of deze ...
Meer Lezen

Mag de huurder kantoorruimte gebruiken als COVID-19 testlocatie?

De rechtbank Rotterdam boog zich op 7 april 2021 over de vraag of het gebruik van een kantoorruimte als COVID-19 testlocatie door de huurder is toegestaan. Feiten en omstandigheden De huurder huurt met ingang van 1 december 2020 een kantoorruimte en exploiteert daarin een COVID-19 testlocatie. De gehuurde kantoorruimte maakt ...
Meer Lezen

Persoonlijke aansprakelijkheid vereffenaar

De vereffening van een nalatenschap betreft het inventariseren van wat tot de nalatenschap behoort: de goederen en banktegoeden, maar ook de schulden. Degene die met de vereffening van een boedel is belast zal een goede boedelbeschrijving moeten opstellen en uit de nalatenschap de nog onbetaald gebeleven schulden moeten voldoen. Daarna ...
Meer Lezen

Ik wil niet dat ons kind gevaccineerd wordt. Mijn ex-partner wil dit wel. Wat nu?

De deelgeschillenrechter kan snel duidelijkheid bieden Vaccineren in Nederland is niet verplicht. Er verschijnt steeds meer informatie over de effecten van vaccinaties en deze roepen discussies op. Doe je er als ouder nu goed aan, je kind te laten inenten? Het kan zijn dat jij en jouw ex-partner hierover van ...
Meer Lezen

Concreet zicht op legalisatie

Handhaven moet Bestuursorganen moeten in beginsel handhavend optreden als sprake is van een overtreding. Dat volgt uit de zgn. ‘beginselplicht tot handhaving’. Uitgangspunt in de rechtspraak is: “dat gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd ...
Meer Lezen

Verhuizen met een kind na een scheiding

Gescheiden ouders die samen het gezag uitoefenen, hebben voor belangrijke beslissingen in het leven van hun kinderen de toestemming van de andere ouder nodig. Voor een verhuizing met de kinderen is dus toestemming van de andere ouder nodig. Wanneer de andere ouder deze toestemming niet verleent, is de verhuizing met ...
Meer Lezen

Verworven recht op loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op betaling van 70% van zijn gebruikelijke loon. Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Mocht 70% van het loon minder bedragen dan het minimumloon dan moet gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid tenminste het minimumloon worden betaald. Dit is de wettelijke ...
Meer Lezen

Onterving, de legitieme, nu en in de toekomst

Uit recent onderzoek van Netwerk Notarissen en de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat de legitieme portie in het wettelijk erfrecht (opnieuw) ter discussie staat.  Steeds vaker willen ouders hun kinderen (volledig) kunnen onterven en zelf kunnen bepalen wat er met hun (gehele) vermogen gebeurt na overlijden. Die discussie is niet ...
Meer Lezen

Schade door wolven, is de overheid aansprakelijk?

‘Friese boeren willen een hek rond de hele provincie Friesland tegen de wolf ‘, zo kopte het AD op 7 januari 2021. Hoe realistisch en haalbaar is zo’n claim? Dat een hele provincie omheind wordt is niet realistisch; wegen en paden kunnen niet zo maar afgesloten worden. Maar is er ...
Meer Lezen

Geluidsoverlast warmtepompen en airco’s

In Nederland worden steeds meer warmtepompen en airco’s geïnstalleerd. Dat leidt geregeld tot geluidoverlast voor de buren. Nieuwe normen per 1 april 2021 In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden nieuwe geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij ...
Meer Lezen

Coronacrisis en huurkorting: toepassing van het ‘share the pain’-beginsel in de rechtspraak

De huurder van een in Amsterdam gelegen hotel- en restaurantbedrijf mag vanwege de van overheidswege opgelegde (sluitings)maatregelen de huurprijs voorlopig voor 50 procent opschorten. Bij de coronacrisis is het redelijk dat het financiële nadeel gelijkelijk (50/50) over partijen wordt verdeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam in haar uitspraak ...
Meer Lezen

Opvallende ontslagzaken uit 2020

In 2016, , en blikten wij al terug op enkele opvallende ontslagzaken uit dat jaar. Onderstaand treft u een selectie van grappige, wrede, zielige of andere ontslagzaken uit 2020 aan. Annie, hou jij me tassie effe vast Een werknemer van Action neemt na afloop van haar diensttijd een plastic tasje ...
Meer Lezen

Heb je moeite om partneralimentatie te gaan betalen? Is het mogelijk om bij de vaststelling van de behoefte af te wijken van de Hof-norm?

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden: afspraken over de kinderen, de zakelijke afwikkeling/verdeling van het vermogen, pensioenen en de alimentatie. Een lastig discussiepunt vormt vaak het bedrag aan partneralimentatie. Hoe wordt partneralimentatie vast gesteld? Het vaststellen van partneralimentatie betreft maatwerk: enerzijds afhankelijk van de behoefte van de ...
Meer Lezen

Mag werknemer weigeren om een mondkapje te dragen?

In een eerdere blog schreven wij al over de vraag of een werkgever een verplichting aan een werknemer kan opleggen om zich te laten vaccineren tegen corona. Het korte antwoord daarop luidt dat dit in beginsel niet mogelijk is. Een andere vraag die zich voordoet is of een werknemer mag ...
Meer Lezen

WHOA: eerste beslissing over afkoelingsperiode

Voor een cliënt ben ik bezig met het aanbieden van een onderhands crediteurenakkoord op basis van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Deze wet is per 1 januari 2021 in werking getreden. Door de WHOA wordt de Faillissementswet gewijzigd. Doelstelling WHOA De WHOA is bedoeld voor levensvatbare ondernemingen die te ...
Meer Lezen

Mag een werkgever een verplichting tot het nemen van een coronavaccin opleggen?

Verschillende farmaciebedrijven hebben in de afgelopen weken laten weten dat de effectiviteit van coronavaccins boven verwachting is. Veel vaccins zijn voor meer dan 90% effectief in de testgroep. Volgens minister De Jonge kan begin januari 2021 al gestart worden met het vaccineren. Niet iedereen is overtuigd van het nut van ...
Meer Lezen

Bedrijfsarts versus verzekeringsarts: loonsanctie?

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, hebt u als werkgever twee verplichtingen: de doorbetaling van (70% van) het salaris en meewerken aan re-integratie gedurende 104 weken. Die re-integratie vindt plaats op basis van adviezen van de bedrijfsarts die de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Met regelmaat wordt door de werknemer of de ...
Meer Lezen

Alimentatie indexering 2021

Per 1 januari 2021 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...
Meer Lezen

Positie schijn-zzp’ers versterkt door uitspraak Hoge Raad

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die de positie van schijn-zzp'ers ten opzichte van hun opdrachtgever verstevigt. Als een opdracht wordt uitgevoerd dan ligt daar vaak een schriftelijke overeenkomst (van opdracht) aan ten grondslag. In zo'n overeenkomst wordt opgenomen dat partijen niet de bedoeling hebben een arbeidsovereenkomst ...
Meer Lezen

Mondkapjes verplicht op de werkvloer?

De overheid adviseert dringend om een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimte. Kunt u als werkgever uw werknemers daartoe op het werk verplichten? Arbeidsomstandighedenwet Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dienen werkgevers zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Nu Covid-19 een serieus risico voor de ...
Meer Lezen

Erfenissen en schenkingen, hoe zit dat eigenlijk?

Inbreng Bij de verdeling van een nalatenschap blijkt nogal eens dat de overledene tijdens leven aan de ene erfgenaam meer geschonken heeft dan aan de andere. Dat geeft scheve gezichten en roept de vraag op of dat bij de verdeling van de erfenis gelijk getrokken moet of kan worden. Het ...
Meer Lezen

Koper verbeurt boete door te laat inroepen financieringsvoorbehoud

Een koper die zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt en een bedongen financieringsvoorbehoud niet tijdig en niet op de juiste wijze inroept, verbeurt aan de verkoper een contractuele boete van 10% van de koopprijs. Dat oordeelde de Rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:3970). Feiten en omstandigheden ...
Meer Lezen

Eerst ontslag op cumulatiegrond (i-grond) toegewezen

Per 1 januari 2020 is het arbeidsrecht gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Doel van deze wet is (onder meer) om werknemers met een flexibel contract meer zekerheid te geven en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan ...
Meer Lezen

Transitievergoeding verlagen

Een werkgever mag vanaf 1 juli 2020 inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om kosten die de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst heeft gemaakt voor activiteiten die de brede inzetbaarheid van de werknemer vergroten in mindering te brengen op de transitievergoeding, tenzij de werknemer ...
Meer Lezen

Heeft werknemer recht op loon bij vertrek naar een vakantieland met code oranje/geel?

Eerder schreven wij al een artikel over de verplichtingen voor werknemers en werkgevers in het coronatijdperk met betrekking tot het loon, het werken en de maatregelen die een werkgever moet treffen. Nu de vakantietijd aanbreekt ontstaat de vraag wat de rechten zijn van een werknemer die naar een gebied afreist ...
Meer Lezen

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Is er sprake van een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld een wijziging van inkomen of ontslag, die van invloed is op de alimentatie? Onderneem dan snel actie. Een wijziging van de alimentatie met terugwerkende kracht, eerder dan de datum waarop het verzoekschrift is ingediend, wordt nl. niet zomaar toegewezen. De rechters zijn ...
Meer Lezen

Wie krijgt inzage in een testament (of een afschrift daarvan)?

Onder omstandigheden kan bij betrokkenen bij een nalatenschap de vraag opkomen wat er nu precies in een testament staat en wat daar is geregeld. Het maken van een testament (een ‘uiterste wil’ waarmee een erflater bepaalt wat er met zijn erfenis moet gebeuren) is een zeer persoonlijke aangelegenheid. De inhoud ...
Meer Lezen

Vakantiegeld en corona

De maanden mei en juni zijn voor veel werkgevers dure maanden. In mei of juni wordt immers het vakantiegeld uitbetaald. In de daaropvolgende maand moet de loonheffing over het vakantiegeld aan de fiscus worden overgemaakt. Veel werkgevers zullen het opgebouwde vakantiegeld hebben gereserveerd, maar desondanks kan het een flinke aanslag ...
Meer Lezen

Stopzetten loon tijdens re-integratie zieke werknemer

Tijdens ziekte gelden er voor een werknemer en werkgever verschillende verplichtingen en moeten diverse stappen doorlopen worden. Indien een werknemer zich niet aan deze verplichtingen houdt kan een werkgever disciplinaire maatregelen opleggen. Op het moment dat er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting van de werkzaamheden bij de ...
Meer Lezen

Allen tegen eenzaamheid

Door het coronavirus wordt het leven van velen op zijn kop gezet. Voor ouderen betekent het vaak eenzaamheid omdat zij geen bezoek meer ontvangen. Ook is het voor hen vaak lastig om de deur uit te gaan. Voorink Advocaten ondersteunt dan ook van harte het initiatief 'Allen tegen eenzaamheid' om ...
Meer Lezen

Help! door de Coronacrisis kan ik de alimentatie niet betalen. Wat nu?

Bent u ondernemer en zijn uw inkomsten volledig weggevallen, terwijl uw zakelijke lasten gewoon doorlopen? Of bent u werknemer en is uw werktijd verkort en zijn uw inkomsten aangepast? Dan ziet u zich misschien wel geconfronteerd met een financieel probleem als u de opgelegde alimentatieverplichtingen moet blijven voldoen. Juridisch gezien ...
Meer Lezen

Corona en de gevolgen voor werknemers/werkgevers

Het coronavirus heeft een ingrijpende werking op de samenleving. Ook werknemers en werkgevers zitten met vragen over hun positie. Onderstaand worden enkele van deze vragen beantwoord. Moet het loon van een werknemer worden doorbetaald als die werknemer vanwege het coronavirus thuis blijft? Uitgangspunt is dat het loon van een werknemer ...
Meer Lezen

Testament opstellen en COVID-19 (Corona)

Vrijwel iedereen weet dat een testament normaal gesproken wordt opgesteld door een notaris. Een testament ligt dan vast in een notariële akte. Daarvoor moet je naar het kantoor van de notaris. Zodra het testament is opgesteld leest de notaris het testament voor en overtuigt de notaris zich ervan dat dit ...
Meer Lezen

Het uitdijende coronavirus en de huur van bedrijfsruimte

Huurders van bedrijfsruimte zien zich vanwege de uitbraak van het coronavirus - al dan niet op last van de overheid - genoodzaakt om het gehuurde te sluiten en verkeren daardoor in financieel zwaar weer. Restaurant- en cafébedrijven zijn al, met uitzondering van afhaaldiensten, gesloten en de overige bedrijfsruimten, zoals kledingswinkels, ...
Meer Lezen

Coronavirus-maatregelen bij Voorink Advocaten

Als advocatenkantoor trachten wij zo goed mogelijk onze werkzaamheden voort te zetten. Wij hebben het volgende beleid, waarmee wij de veiligheid van onze cliënten, bezoekers en de medewerkers van ons kantoor zo goed mogelijk waarborgen: In voorkomend geval zullen advocaten vanuit huis werken.  U kunt die advocaten dan telefonisch bereiken ...
Meer Lezen

De tweetrapsmaking, voordelen en nadelen

Veel mensen maken een testament met daarin een zogenaamde tweetrapsmaking. Daarover is in de afgelopen jaren veel te doen geweest en deze testamenten kunne aanleiding zijn tot lastige vraagstukken. Dit artikel legt in het kort uit wat een tweetrapsmaking is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Testament Een testament ...
Meer Lezen

Kantoorruimte en het verplichte energielabel-C

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder energielabel C, aldus artikel 5.11 lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Geldt het verbod voor ieder kantoorgebouw? Nee, de verplichting is niet van toepassing, aldus artikel 5.11: op een kantoorgebouw met een ...
Meer Lezen

Arbeidsmarkt wéér gewijzigd?

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) haar rapport 'In wat voor land willen wij werken' uitgebracht. Er worden 47 aanbevelingen gedaan om de arbeidsmarkt te hervormen. De kosten van deze hervormingen bedragen miljarden euro's. Het doel is om flexwerk minder aantrekkelijk te maken ten kosten ...
Meer Lezen

WAB: WW-premie afhankelijk van type contract en aanbiedingsplicht vast aantal uren

Hoge of lage WW-premie? Met ingang van 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker geworden om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen hoog ...
Meer Lezen

Niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Op grond van artikel 1:401 BW kan de kinderalimentatie bij latere rechtelijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken. Maar hoe zit het nu met een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie? Met een niet-wijzigingsbeding wordt artikel 1:401 BW geheel of gedeeltelijk uitgesloten. Dit is mogelijk bij partneralimentatie, maar het is lange tijd onduidelijk geweest ...
Meer Lezen

Koop onroerend goed: non-conformiteit en exoneratie

Het niet mededelen van de huurprijsverlaging levert aan de zijde van de verkoper een tekortkoming op in de nakoming van de koopovereenkomst, maar leidt vanwege de ingeroepen exoneratie niet tot vestiging van aansprakelijkheid. Dat oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland in haar vonnis van 24 december 2019. Feiten en omstandigheden Eigenaar verstrekt ...
Meer Lezen

Slapende dienstverbanden en de beëindiging met wederzijds goedvinden

Op 13 december 2019 heeft minister Wouter Koolmees een brief aan de Tweede Kamer verzonden waarin belangrijke informatie staat over slapende dienstverbanden en de wijze waarop het UWV de door de werkgever betaalde ontslagvergoeding gaat compenseren. Werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen ...
Meer Lezen

Fijne feestdagen

Voorink Advocaten wenst u prettige kerstdagen en een gezond en succesvol 2020! Openingsdagen Ons kantoor is tijdens de feestdagen op de volgende dagen gesloten: woensdag 25 december 2019donderdag 26 december 2019vrijdag 27 december 2019woensdag 1 januari 2020 ...
Meer Lezen

Opvallende ontslagzaken uit 2019

Het begint onderhand een traditie te worden om terug te blikken op het jaar en een (volledig willekeurig) overzicht te geven van enkele opvallende ontslagzaken. Dit deden wij ook al 2016, en . Onderstaand treft u een selectie van grappige, wrede, zielige of andere ontslagzaken aan. Docent met de noorderzon ...
Meer Lezen

Transitievergoeding gemist door slapend dienstverband?

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 8 november 2019 bepaald dat een werkgever moet ingang op en redelijk verzoek van zijn arbeidsongeschikte werknemer om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en dan de transitievergoeding te betalen. Maar… in de periode van 1 juli 2015 tot 8 november hebben heel wat ...
Meer Lezen

Alimentatie indexering 2020

Per 1 januari 2020 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...
Meer Lezen

Verplicht einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een belangrijke uitspraak gedaan: werkgevers moeten meewerken aan de beëindiging van slapende dienstverbanden. Onlangs schreven wij hier al over. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig zieke werknemer geen loon meer krijgt, maar door de werkgever in dienst wordt gehouden ...
Meer Lezen

Verbetertraject: hoe ziet dat eruit?

In het uiterste geval kan een werkgever een disfunctionerende werknemer ontslaan. Voordat tot ontslag (door middel van een door de kantonrechter uitgesproken ontbinding) kan worden overgegaan moeten eerst een aantal stappen gezet worden. Zo moet de werknemer tijdig in kennis worden gesteld dat de werkgever hem (voor een deel) ongeschikt ...
Meer Lezen

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding: behoefte aan duidelijke afspraken gedurende de echtscheidingsprocedure?

Wie mag er voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen? Hoe worden de financiën voorlopig geregeld? Bij wie gaan de kinderen wonen? Wanneer verblijven de kinderen voorlopig bij welke ouder? Dient een echtgenoot aan een andere een voorlopige partner- / kinderalimentatie te voldoen? Als een beslissing tot echtscheiding eenmaal is ...
Meer Lezen

Procederen over een erfenis

Een erfenis en de vraag hoe die verdeeld moet worden leidt steeds vaker tot geruzie tussen erfgenamen onderling en andere belanghebbenden (zoals legitimarissen, legatarissen of degenen die schenkingen van de overledene kregen). Lastige vragen op het gebied van erfrecht waarover een uitspraak van de rechter en een procedure nodig is ...
Meer Lezen

26 november 2019 | Voorlichting arbeidsrecht & inzetbaarheid in het onderwijs

Op dinsdagmiddag 26 november 2019 organiseert Instituut Mentoris in samenwerking met Voorink Advocaten de voorlichtingsbijeenkomst Arbeidsrecht & inzetbaarheid in het onderwijs in Zutphen. Tijdens deze bijeenkomst worden deelnemers bijgepraat over:• Het arbeidsrecht in het onderwijs en de wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020.• Praktijkcasuïstiek rondom HR-vraagstukken en juridische inzetbaarheid van medewerkers. Voor wie ...
Meer Lezen

Nieuwe berekening transitievergoeding per 1.1.2020

Met ingang van 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding op meerdere punten. Zo krijgen werknemers met een dienstverband korter dan twee jaar ook recht op een transitievergoeding en krijgen werknemers met een lang dienstverband of ouder dan 50 jaar een lagere transitievergoeding. Deze nieuwe regels lijken eenvoudig, ...
Meer Lezen

Taxateur aansprakelijk voor een onjuiste taxatie bij boedelverdeling?

Op 18 september jl. boog de Rechtbank Rotterdam zich over de vraag of een taxateur aansprakelijk is jegens een opdrachtgever vanwege een (beweerdelijk) onjuiste taxatie. De casus Met het oog op de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap gaf eiser aan een taxateur c.q. makelaar de opdracht een vrijstaand pand te taxeren ...
Meer Lezen

Einde aan slapend dienstverband?

Eerder schreven wij al over slapende dienstverbanden en de daarbij van belang zijnde Wet compensatie transitievergoeding en Regeling compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking gaan treden. Het is goed mogelijk dat binnen afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om een werknemer slapend in dienst te houden ...
Meer Lezen

Gedoogbeslissing is geen besluit (meer)

De hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 24 april 2019 de knoop doorgehakt. Een gedoogbeslissing is geen besluit. Dat geldt ook voor de weigering of de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Achtergrond Het ging ...
Meer Lezen

Ouderschapsplan bij scheiding

Gaat u uit elkaar en zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan bent u in de meeste gevallen verplicht om afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen te maken. De onderling gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst heet een ouderschapsplan. Een goed ...
Meer Lezen

Een verstandelijke beperking en een testament maken, hoe zit dat eigenlijk?

Recent nog in het nieuws: het testament van iemand met een verstandelijke beperking werd vernietigd (zie De Stentor van 5 augustus 2019: Touwtrekken om testament: steeds vaker strijd om laatste wil van verstandelijk beperkten). Het kon toch niet de bedoeling zijn dat de overledene met een verstandelijke beperking anderen dan ...
Meer Lezen

De wettelijke verhoging: maximaal 50% extra salaris als niet op tijd wordt betaald

De wettelijke verhoging is geregeld in artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel heeft een werknemer aanspraak op een verhoging van het salaris als het salaris niet tijdig wordt betaald. Deze verhoging is geen loon, maar ook geen schadevergoeding (schade is immers geen vereiste voor toekenning van de ...
Meer Lezen

Oppassen met oproepkrachten!

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 veranderen de regels met betrekking tot oproepovereenkomsten. Maar pas nu al op: er is nu al werk aan de winkel! Volgens art. 7:628a lid 9 BW is per 1 januari 2020 sprake van een oproepovereenkomst als ...
Meer Lezen

Werkgever verplicht om arbeidsovereenkomst langdurig zieke werknemer op te zeggen

Eerder schreven wij al over de Wet compensatie transitievergoeding en de Regeling compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking gaan treden. Door de wet en de regeling kunnen werkgevers een compensatie krijgen als zij de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer opzeggen. De compensatie bestaat -kort gezegd- uit ...
Meer Lezen

Hoe voorkom ik een vechtscheiding?

Onlangs heeft Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat en mediator bij Voorink Advocaten te Zutphen, een interview gegeven aan IEX Geld. De integrale tekst van het interview is hieronder te lezen. Ook is het interview op de website van IEX Geld terug te vinden. Ongeveer 1 op de 3 huwelijken eindigt in een ...
Meer Lezen

Het vertrouwensbeginsel. Mag u afgaan op uitlatingen en/of gedragingen van een ambtenaar?

Drie stappen vertrouwensbeginsel Om deze vraag te beantwoorden is in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 bepaald dat drie stappen moeten worden doorlopen: Wat is de juridische kwalificatie van de uitlating en/of gedraging waarop de betrokkene zich beroept. Kan die uitlating ...
Meer Lezen

‘Weekendwijsheid’

De Volkskrant heeft de vorige week ingezonden brief van Aleide geplaatst. Fijn dat er in Nederland ook een wind waait met een heel ander geluid. Het is belangrijk dat er veel tegengeluid komt op een escalerende aanpak. Net zolang totdat die aanpak als “not done” wordt beschouwd door alle scheidingsadvocaten ...
Meer Lezen

Thuiswerken: wat zijn de rechten en plichten?

Meer dan 20% van de werknemers één of meerdere dagen thuis. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen. Een voordeel van thuiswerken is dat files vermeden kunnen worden. Uit sommige onderzoeken blijkt dat thuiswerkers productiever zijn (hetgeen weer wordt tegengesproken door andere onderzoeken). Ook ontstaat er een betere balans tussen ...
Meer Lezen

“Gelijktijdig” overlijden, wie erft? – Redelijkheid en billijkheid in het erfrecht

Als een overledene geen testament heeft opgesteld bepaalt de wet wie erft. De wet bepaalt dat als de overledenen een echtgeno(o)te en /of kinderen heeft, deze erven van de erflater. Indien de overledene geen kinderen of echtgeno(o)te (meer) heeft, bepaalt de wet dat de ouders en de broers en zussen ...
Meer Lezen

Wanneer is het te warm om te werken?

Het werken in hoge temperaturen of in de zon kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Maar wanneer is het nu precies te heet om te werken? Regelgeving over temperatuur op de arbeidsplaats In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van werknemers mag ...
Meer Lezen

Vlog: hoe voorkom je een vechtscheiding?

Advocaat en mediator Aleide Hendrikse-Voogt van Voorink Advocaten te Zutphen legt aan de hand van een casus uit de praktijk uit hoe vechtscheidingen kunnen worden voorkomen. Advocaat/mediator Aleide Hendrikse-Voogt legt uit hoe een vechtscheiding voorkomen kan worden. Advocaat familierecht in Zutphen Voor vragen en meer informatie kun u terecht bij ...
Meer Lezen

Legitieme en legaat, waarop heb je recht?

Na overlijden vererft het vermogen van de overledene. De wet regelt wie erft en voor welke gedeelten, tenzij de overledene dat in een testament anders heeft geregeld. Zo kan een erfgenaam met lege handen komen te staan omdat hij bij testament wordt onterfd. Maar het kan ook zijn dat er ...
Meer Lezen

Makelaar aansprakelijk voor onjuiste vermelding woonoppervlak op Funda?

De makelaar is aansprakelijk voor onjuiste vermelding van woonoppervlak op Funda. Dat oordeelde het Gerechtshof Den Haag onlangs in het arrest van 18 juni 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1450). Feiten en omstandigheden De feiten die aan dit arrest ten grondslag liggen laten zich als volgt samenvatten. Ten behoeve van de verkoop van een ...
Meer Lezen

Is aanvrager omgevingsvergunning altijd belanghebbende?

Bouwen van een bouwwerk Een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op de door hem ingediende aanvraag. Dit is echter anders indien aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. Indien dus een aannemer ...
Meer Lezen

Voorink Advocaten bestaat 20 jaar

Dit jaar bestaat ons kantoor 20 jaar. Hier zijn wij ontzettend trots op! Aanstaand weekend gaan wij hier met alle collega’s in Rome een prosecco op drinken! Ons kantoor is daarom donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten. Maandag 3 juni staan wij graag weer voor u klaar ...
Meer Lezen

Van ambtenaar naar werknemer

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet worden ambtenaren gelijkgesteld met 'gewone' werknemers. Al vele jaren is het Rijk bezig om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het bedrijfsleven. Daarvoor moeten wetten en regels ...
Meer Lezen

Beperking duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Op 21 mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie wordt beperkt. De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar ...
Meer Lezen

Wanneer mag een werknemer worden geschorst of op non-actief worden gesteld?

Een werkgever kan verschillende disciplinaire maatregel tegen een werknemer nemen. De minst ingrijpende maatregelen betreffen een berisping of een waarschuwing. Zwaardere sancties zijn een schorsing of een non-actief stelling. Wanneer is het een werkgever toegestaan om over te gaan tot een schorsing of een non-actief stelling? Wat is een schorsing/non-actief ...
Meer Lezen

Verhuurders van woonruimte opgelet: verstuur tijdig een schriftelijke kennisgeving!

Op grond van artikel 7:271 lid 1, tweede volzin, BW kan zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte voor ten hoogste twee respectievelijk vijf jaar worden verhuurd zonder dat de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming. Op de verhuurder rust wel de plicht om de huurder voortijdig te informeren over het naderende ...
Meer Lezen

Erfenis en het recht op ‘een som ineens’

Nogal eens komt het voor dat een kind heeft (mee)gewerkt in het bedrijf van (één van) de ouders, zonder dat daarvoor een passende vergoeding is betaald. Zo was er bijvoorbeeld geen sprake van een arbeidsovereenkomst waarin loon of salaris werd vastgelegd en dat ook werd betaald. Na het overlijden van ...
Meer Lezen

Internationaal privaatrecht (IPR), wat is dat?

Stel u hebt een geschil met een buitenlandse* tegenpartij waaraan een rechter te pas moet komen. Dan kunnen vragen rijzen als: kan ik bij een Nederlandse rechter terecht? en: naar welk recht gaat de rechter mijn zaak beoordelen, Nederlands of buitenlands recht? (*Nota bene: deze vragen rijzen in beginsel ook ...
Meer Lezen

Mag je als werkgever een negatieve referentie geven?

Bijna iedere werkgever zal wel eens gevraagd zijn om een referentie over een voormalig werknemer te verstrekken. De vraag is of het verstrekken van zo'n referentie verplicht is. En welke informatie mag verstrekt worden? Moet de referentie per se positief zijn? Ook al bestaat er ontevredenheid over een voormalig werknemer? ...
Meer Lezen

Kan een mediator een tweede scheiding voorkomen?

Onlangs heeft Aleide Hendrikse-Voogt een interview gegeven aan de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Onderstaand is de tekst van het interview te lezen. Het artikel is ook te vinden op de site van de vFAS. Helaas laat het huidige rechtssysteem weinig ruimte voor de ingewikkelde emoties waarmee scheidingen ...
Meer Lezen

Nieuwe ontwikkelingen in het slapend dienstverband

Slapend dienstverband in 2019 Wat is een slapend dienstverband? Een slapend dienstverband kan ontstaan als een werknemer 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is. Na 2 jaar ziekte hoeft de werkgever geen salaris meer te betalen, maar de arbeidsovereenkomst bestaat nog wel. Dan ontstaat de situatie dat de werknemer geen werkzaamheden meer ...
Meer Lezen

Handhaving en handhavingsbeleid

Beginselplicht tot handhaving Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Uitzonderingen Slechts onder ...
Meer Lezen

Wat kan ik doen bij een arbeidsconflict of ontslag?

Als er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict of ontslag kan het tijd zijn om professionele hulp in te schakelen. Maar wanneer doe je dat precies? En zet je daarmee de verhoudingen niet nóg meer op scherp? En hoe zit het met de kosten? Onderstaand enkele tips uit de praktijk ...
Meer Lezen

Woningcorporatie aansprakelijk voor koolmonoxidevergiftiging huurder

De woningcorporatie is aansprakelijk voor de koolmonoxidevergiftiging van een huurder. Dat oordeelde Rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 4 maart 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:1493). Feiten en omstandigheden Het gehuurde maakte deel uit van een appartementencomplex en was voorzien van een cv-installatie die was aangesloten op een uitpandig afvoerkanaal. Doordat er in het ...
Meer Lezen

De Dag van het erfrecht

Dag van het erfrecht Vrijdag 22 maart 2019 Meer weten over erfrecht? Verwacht u een conflict over een erfenis of wilt u weten hoe de afwikkeling van een erfenis gaat, kom dan op de eerste landelijke Dag van het Erfrecht vrijblijvend informatie of advies vragen. Spreekuren Voorink Advocaten is deskundig ...
Meer Lezen

Opnemen en verval van vakantiedagen

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen Volgens artikel 7:634 Burgerlijk Wetboek heeft een werknemer recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen bedraagt vier keer het aantal uur dat per week gewerkt wordt. Als iemand bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week heeft gewerkt dan heeft diegene recht op 100 vakantie-uren per ...
Meer Lezen

Hoe voorkom je een vechtscheiding?

Als je gaat scheiden, staat heel je wereld op z'n kop. Niets is meer zeker en dat geeft een onveilig gevoel. Helemaal als je aanstaande ex-echtgenoot dingen doet die je raken. Onze natuurlijke neiging is boos te reageren op handelingen van onze ex, die ons boos heeft gemaakt en voor ...
Meer Lezen

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Bedoelde regeling is een uitwerking van de wet compensatie transitievergoeding. Volgens de wet en de regeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding krijgen als zij werknemers die langer dan 104 weken ziek zijn geweest hebben ontslagen ...
Meer Lezen

Verruiming kraamverlof voor partners

Op 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Daarin is het geboorteverlof voor partners verruimd van 2 dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week. De werkgever betaalt tijdens dit geboorteverlof het salaris volledig door. De werknemer kan dit geboorteverlof naar eigen inzicht aanvragen ...
Meer Lezen

Uitkering van winst in de BV

Uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden gedaan ten laste van de winst, ten laste van de reserves of een combinatie van beide. Dividend Uitkering ten laste van de winst wordt dividend genoemd. De winst (of het verlies) is de resultante van de winst- en verliesrekening over enig jaar. Mét de vaststelling ...
Meer Lezen

Stappenplan bij zieke werknemer

Inleiding Bij ziekteverzuim is het natuurlijk van belang om te voorkomen dat iemand überhaupt ziek wordt. Naast het voorkomen dat iemand ziek bestaat het ziekteverzuimbeleid ook uit het registreren en begeleiden van werknemers die zich ziek hebben gemeld. Als een werknemer langdurig ziek is moet een stappenplan gevolgd worden. Bij ...
Meer Lezen

Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een van de manieren waarop zo'n overeenkomst kan eindigen is in onderling overleg tussen de werknemer en werkgever. Als overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarbij is het zaak ...
Meer Lezen

Exploitant sportschool aansprakelijk voor val bezoekster

De exploitant van een sportschool is aansprakelijk voor de gevolgen van een val van een bezoekster. Dat oordeelde Rechtbank Amsterdam in haar beschikking van 17 januari jl. Feiten en omstandigheden Een vrouw bracht een bezoek aan een sportschool omdat ze haar zoon, die daar aan het sporten was, even gedag ...
Meer Lezen

Alimentatie indexering 2019

Per 1 januari 2019 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...
Meer Lezen

Tijdelijke huurovereenkomsten in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht geworden. De nieuwe wet heeft ingevolge artikel 208ha Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek eerbiedigende werking. Zo zijn de nieuwe wijzigingen niet van toepassing op huurovereenkomsten die vóór de datum van inwerkingtreding zijn gesloten. De meest fundamentele wijziging die de ...
Meer Lezen

Wat is een codicil en wat mag daarin worden geregeld?

Wat is een codicil en is dat ook een testament? De term ‘codicil’ komt in de wet niet (meer) voor. Wel bepaalt de wet in artikel 97 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek dat het gaat om een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ...
Meer Lezen

Opvallende ontslagzaken uit 2018

Net zoals in en zijn er in 2018 ook weer enkele opvallende ontslagzaken. Onderstaand tref je een selectie daarvan aan. 1. Voorlichter over gebruik van alcohol in verkeer rijdt met een drankje teveel op Na de kerstborrel van een transportonderneming besluit een werknemer dat hij nog wel kan rijden, ondanks ...
Meer Lezen

Ontevreden over rechtsbijstandverzekering

Op internet zijn talrijke klachten te vinden van mensen die ontevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekering. Jarenlang hebben zij premie betaald, maar op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de verzekering wordt niet thuis gegeven door de verzekeraars zoals Arag, Das Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Univé of Achmea. Vaak gehoorde klachten ...
Meer Lezen

Ex-partner werkt niet mee aan de verkoop van de gezamenlijke woning

Het komt regelmatig voor dat bij de afwikkeling van een echtscheiding een gezamenlijke woning na de scheiding moet worden verkocht, omdat bijvoorbeeld beide partners de woning niet willen, of omdat zij niet de financiële middelen hebben om de woning over te nemen. Als het huis en de hypotheek op beide ...
Meer Lezen

Over plaatsvervulling en aanwas in het erfrecht

Plaatsvervulling doet zich voor in het erfrecht. Een voorbeeld: iemand, erflater A overlijdt en laat zijn 3 dochters na als erfgenamen. Op het moment van overlijden blijkt 1 dochter echter al te zijn voor-overleden. Dit voor-overleden kind had op zijn beurt echter 2 kinderen, de kleinkinderen van erflater A. Die ...
Meer Lezen

HR Masterclass 2018

Wilt u als HR-verantwoordelijke uw kennis en vaardigheden opfrissen of verdiepen? Weer helemaal 'bij' zijn op het terrein van het arbeidsrecht en personeelswerk? Komend najaar organiseert Voorink Advocaten te Zutphen voor bestaande, nieuwe cliënten en belangstellenden de HR MASTERCLASS. Data: woensdag 24 oktober 2018, dinsdag 6 november 2018, woensdag 21 ...
Meer Lezen

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het 'Wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid' aangenomen. De bedoeling van deze wet is dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een werknemer die langer dan ...
Meer Lezen

Beslag leggen?

Beslag wordt gelegd om verschillende redenen. Meestal om betaling van een geldsom te krijgen (‘verhaalsbeslag’) of de afgifte van iets (‘beslag tot afgifte’), zoals bewijsmiddelen (‘bewijsbeslag’). Conservatoir en executoriaal beslag Als een recht op betaling of afgifte vast ligt in een rechterlijke uitspraak (of in een ander document dat een ...
Meer Lezen

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Je zou denken dat ze het er om hebben gedaan: WIEG is de verkorte titel van (het voorstel van) de wet, waarbij per 1 januari 2019 een extra geboorteverlof met behoud van salaris wordt toegekend aan de als werknemer werkzame partner van degene die is bevallen. Bestaat op dit moment ...
Meer Lezen

De algemene verordening persoonsgegevens; het personeelsdossier en uw werknemers

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Kernbegrippen in die AVG zijn persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven omvat alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, kortom alle informatie die is te herleiden tot een persoon. Denk ...
Meer Lezen

Schuldeiser van een erfgenaam die de erfenis verwerpt; en dan?

Stel je bent de schuldeiser van iemand die een aandeel in een erfenis ontvangt.   De erfgenaam is echter van plan om zijn recht op de erfenis te verwerpen.  Wat gebeurt er dan precies?  Als een erfgenaam zijn aandeel in een erfenis verwerpt dan is hij geen erfgenaam en ontvangt hij ...
Meer Lezen

Gezamenlijk gezag en op vakantie. Voorkom vakantiestress!

Nog een paar maanden en het is zomer! Bij veel mensen beginnen de vakantiekriebels al te komen en zullen in deze periode hun vakantie boeken. Maar hoe zit het nu met minderjarige kinderen na een echtscheiding? Mag u zomaar op vakantie of heeft u hiervoor toestemming nodig van uw ex-partner? ...
Meer Lezen

Opvallende arbeidsrechtszaken uit 2017

Net zoals in zijn er ook in 2017 weer enkele opvallende uitspraken in het arbeidsrecht geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. 1 New-Hairstyle arrest 'Kleine' zaken kunnen soms tot grote uitspraken leiden. Het New-Hairstyle arrest is voor juristen vermoedelijk de belangrijkste uitspraak uit 2017. De Hoge ...
Meer Lezen

Huwelijk, gemeenschap van goederen en een ‘boterbriefje’

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer vanzelfsprekend dat een echtpaar in gemeenschap van goederen trouwt. Als huwelijkspartners dat wél willen dan moeten ze huwelijkse voorwaarden maken. Wettelijk is geregeld dat die huwelijkse voorwaarden door een notaris in een notariële akte moeten worden vastgelegd. Een notaris adviseert daarbij en ...
Meer Lezen

Disciplinaire maatregelen tegen een werknemer

Als een werknemer zich misdraagt dan kan een disciplinaire maatregel door de werkgever opgelegd worden. De opgelegde maatregel moet in verhouding staan tot het gedrag van de werknemer. In de wet zijn geen algemene regels over disciplinaire maatregelen opgenomen. Alleen over de boete is een bepaling opgenomen. Berisping en waarschuwing ...
Meer Lezen

Wet meldplicht datalekken

WET MELDPLICHT DATALEKKEN: pas uw arbeidsovereenkomsten aan! Uw administratie Als werkgever verwerkt u in uw administratie verschillende persoonsgegevens: gegevens van uw werknemers, uw klanten, uw relaties – gegevens die tot een identificeerbaar individu kunnen worden herleid. Dat soort gegevens dienen niet alleen door technische maatregelen (wachtwoorden, versleuteling en beveiligingssoftware) te ...
Meer Lezen

Nieuw huwelijksvermogensrecht na 1 januari 2018 en gevolgen voor het erfrecht

Tot nu toe trouwden partners in beginsel in gemeenschap van goederen. Na 1 januari 2018 is dat anders voor de vanaf die datum nieuw gesloten huwelijken. Dan geldt volgens de wet het volgende. Alle vermogensbestanddelen en de schulden van vóór het huwelijk, blijven ook na het huwelijk behoren tot privévermogen ...
Meer Lezen

Woont uw ex-partner samen, maar ontkent hij/zij dit en betaalt u nog steeds partneralimentatie?!?

De verplichting om te voorzien in levensonderhoud (partneralimentatie) eindigt zodra de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt of gaat samenleven met een partner “als waren zij gehuwd”. Het komt voor dat uw ex-partner niet vertelt dat hij/zij samenwoont, terwijl u een ernstig vermoeden heeft dat dit wel het geval is. Om ...
Meer Lezen

Ontslag tijdens proeftijd; mag dat eigenlijk wel?

Wat is proeftijdontslag eigenlijk? Als er een rechtsgeldige proeftijd afgesproken is, mogen zowel de werkgever als de werknemer tijdens die periode met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een schriftelijke verklaring van de opzegging. Wanneer mag een proeftijd worden afgesproken? ...
Meer Lezen

Wat brengt het regeerakkoord voor werkgevers en werknemers?

Hoewel de precieze uitwerking nog niet vaststaat – en dus ook niet per wanneer de nieuwe maatregelen ingaan – zijn dit de belangrijkste veranderingen: De ontslaggronden worden versoepeld Als elk van de bestaande redelijke gronden op zichzelf onvoldoende basis bieden, is opzegging/ontbinding thans niet mogelijk. Er komt echter een “cumulatiegrond” ...
Meer Lezen

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigd en heeft de werknemer (onder andere) geen recht meer op doorbetaling van loon per de ontslagdatum. Bovendien heeft een ...
Meer Lezen

Voorink Advocaten opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Ons kantoor opent op vrijdag 8 september a.s. haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van ons kantoor en meer informatie krijgen over scheiden. De ‘Dag van de Scheiding’ is door de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten ...
Meer Lezen

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers en vakbonden zijn dicht bij een akkoord over de loondoorbetaling bij ziekte, zo kopte de Telegraaf op 16 augustus jl. ... ... maar dat is nog niet zo. FNV-voorzitter Han Busker laat wetend at er wel gesprekken worden gevoerd, maar dat er voorlopig nog geen akkoord is te verwachten ...
Meer Lezen

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet ("Arbowet") gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het arbobeleid te vergroten. De wetgever probeert dit te bewerkstelligen door een nauwere samenwerking te verplichten tussen beide partijen in het kader van verzuimpreventie in organisaties. Belangrijkste ...
Meer Lezen

Slachtoffer met letsel en ook nog belasting betalen….?

In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam in een belastingzaak heeft de rechter geoordeeld over het moeten betalen van Inkomstenbelasting na het ontvangen van schadevergoeding in een letselschadezaak. In een letstelschadezaak gaat het vaak over grote belangen. De gezondheid van het slachtoffer van een ongeval is geschaad en vervolgens ...
Meer Lezen

Uit de mediation praktijk: En wat vindt het kind zelf?!

Johan en Anne komen bij mij voor een mediation gesprek. Zij zijn vorig jaar gescheiden, nadat bekend was geworden dat Johan een affaire had. Inmiddels woont hij samen met zijn vriendin. Hun dochter Sanne van 14 is sinds de scheiding nauwelijks bij haar vader op bezoek geweest. Johan en Anne ...
Meer Lezen

Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever dan kan dat tot ontslag leiden. Een kantonrechter zal echter niet overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als een werkgever zich op het standpunt stelt dat de arbeidsrelatie verstoord is. Daarvoor moet er meer aan de ...
Meer Lezen

Disfunctioneren en WWZ

Wanneer kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer opzeggen? Om een antwoord op deze vraag te geven is het allereerst van belang om naar de toepasselijke wettelijke bepalingen te kijken. Ontslag vanwege disfunctioneren Artikel 7:669 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW") bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen ...
Meer Lezen

Het rode potlood en arbeidsrecht … een actueel stemblogje

Meer of minder flex? Een hogere transitievergoeding of juist versobering van het ontslagrecht? Uit hun verkiezingsprogramma’s blijkt dat partijen aanzienlijk verschillen van wat hun plannen met het arbeidsrecht betreft. Hieronder als steun voor 15 maart a.s. een kort overzicht van de belangrijkste partijen. Dat PVV in het overzicht ontbreekt komt ...
Meer Lezen

Ergernis over een erfenis?

Een erfenis afwikkelen betekent nogal eens dat er ook gekeken moet worden naar wat de overledene in het verleden, tijdens zijn leven, heeft gedaan, bijvoorbeeld wat voor schenkingen er zijn gedaan en aan wie en wat dat betekent voor de erfenis. Is er een testament en wat houdt dat dan ...
Meer Lezen

Ontslag en toegang tot een WW-uitkering

Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij er groot belang bij dat een sociale zekerheidsuitkering wordt toegekend. Er kan een beroep worden gedaan op verschillende uitkeringen. Op welke uitkering een beroep kan worden gedaan is afhankelijk van de vraag of (en zo ja, in hoeverre) iemand arbeidsongeschikt is. Indien iemand ...
Meer Lezen

Enkele opvallende ontslagzaken uit 2016

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn er in 2016 een aantal interessante ontslagzaken geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. 1 De lolbroek Een van de medewerkers van een woongroep voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking houdt van grappen ...
Meer Lezen

Schuldeiser van een erfgenaam die de erfenis verwerpt; en dan?

Stel u bent de schuldeiser van iemand die een aandeel in een erfenis ontvangt. De erfgenaam is echter van plan om zijn recht op de erfenis te verwerpen. Wat gebeurt er dan precies? Als een erfgenaam zijn aandeel in een erfenis verwerpt dan is hij geen erfgenaam en ontvangt hij ...
Meer Lezen

Erfenis en beslag voor een niet-opeisbare vordering

Wanneer is een vordering opeisbaar? Dat hangt er vanaf. Gekeken moet worden naar de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Zo is het mogelijk dat in een contract een termijn is afgesproken waartegen de betaling moet plaatsvinden. Is de datum van de betalingsverplichting aangebroken, dan is de vordering op dat ...
Meer Lezen

Advocaat en medische gegevens

Het komt nogal eens voor dat een advocaat medische gegevens over de gezondheid van zijn cliënt nodig heeft om diens belangen goed te kunnen behartigen.  Dat is onder meer het geval bij letselschadezaken, waarin moet worden vastgesteld welke letsels of gezondheidsklachten het slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval of bij medische ...
Meer Lezen

Indexering alimentatie 2017

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017 de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,1 % verhoogd moeten worden. Neem contact op Neem voor meer informatie contact op met: ...
Meer Lezen

Kwaliteit verbindt

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen van een product of dienst, meestal in de betekenis van "goede hoedanigheden of eigenschappen", "deugdelijkheid". Kwaliteit is: de prachtige Rabobank Buitensociëteit in Zutphen, een prachtige concertzaal in neoclassicistische stijl, met een geweldige akoestiek en waarin al 125 jaar schitterende kunstprestaties worden geleverd. Kwaliteit is: ...
Meer Lezen

Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen een grote hoeveelheid aan bijzondere bedingen worden opgenomen. In dit artikel worden twee van dergelijke bedingen besproken: het concurrentiebeding en het proeftijdbeding. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding houdt in dat een werknemer na het einde van de overeenkomst beperkt wordt in zijn vrijheid een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te ...
Meer Lezen

Hoe gaat dat nu? bemiddeling: als het kind niet mee wil met de andere ouder op vakantie

Joost en Marieke komen bij mij binnen. Ze vertellen dat ze vorig voorjaar gescheiden zijn, omdat Joost verliefd is geworden op Gijs. Joost bleek al jaren met zichzelf in de knoop te zitten en toen hij Joost tegenkwam, werd hem duidelijk dat hij zijn liefde voor mannen altijd heeft weggedrukt ...
Meer Lezen

Was de erflater wilsbekwaam toen het testament werd gemaakt?

Het komt regelmatig voor dat nabestaanden twijfelen of de erflater wilsbekwaam was toen het testament werd gemaakt en grote vraagtekens plaatsen bij de vraag of de erflater nog wel wist wat hij deed toen hij een testament maakte. Vader was immers al oud, regelmatig in de war en mogelijk dementerend…? Rol ...
Meer Lezen

Schulden in een erfenis

Vanaf 1 september 2016 is nieuw in de wet opgenomen dat in bepaalde gevallen erfgenamen niet verplicht kunnen worden om schulden in een erfenis volledig te betalen indien zij die schulden niet hoefden te verwachten maar wel daarmee achteraf worden geconfronteerd. Hoe zit dat eigenlijk? Zuivere aanvaarding Wie erfgenaam wordt ...
Meer Lezen

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid op de schop

Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het Ministerie van SWZ blijkt dat één van de knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid zal worden opgelost: betaling van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Waar werkgevers al veel kosten moeten maken gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid  - ...
Meer Lezen

Zorgverlof op? “Deel” met een collega!

De Overheid onderzoekt het delen van verlof tussen collega’s. Wanneer een werknemer die mantelzorg verleent alle andere voor hem openstaande vormen van verlof heeft opgebruikt – hij moet bijvoorbeeld onverwacht bijspringen en heeft geen kortdurend zorgverlof meer beschikbaar - , dan kan hij met instemming van zijn collega een deel ...
Meer Lezen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een ruim begrip. het kan gaan om de privaatrechtelijke aansprakelijkheid, fiscale aansprakelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast ziet het begrip op bestuurders van rechtspersonen, maar kan het ook betrekking hebben op personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Gronden aansprakelijkheid De belangrijkste gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn: - onbehoorlijke ...
Meer Lezen

De aanzegplicht

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is de aanzegplicht ingevoerd. Deze plicht houdt in dat een werkgever uiterlijk één maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) zijn werknemer schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en ...
Meer Lezen

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Het antwoord op deze vraag is van belang in verband met de toepasselijkheid van het grotendeels dwingende arbeidsrecht (bijvoorbeeld inzake het recht op het minimumloon, vakantiedagen en ontslagregels). Een arbeidsovereenkomst komt, kort gezegd, tot stand doordat een medewerker het aanbod van de werkgever aanvaardt, ...
Meer Lezen

Beoordeling door klanten: 9.1/10 - 172 beoordelingen