Blog

Wanneer bestaat aanspraak op betaling van overuren?

Soms is het nodig om over te werken. Van overwerk is sprake als er meer uren worden gewerkt dan het aantal overeengekomen uren. Stel dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat iemand 20 uren per week werkt. Mocht in een bepaalde week 24 uren worden gewerkt dan zijn er in ...

Wat te doen bij hinderlijke overlast van houtstook of huisdieren ?

Burenoverlast en bestuursrechtelijke handhaving Tot inwerkingtreding van de Omgevingswet konden burgers (maar ook de gemeente) een beroep doen op artikel 7.22 Bouwbesluit voor een handhavingsverzoek in verband met burenoverlast. Denk aan geluids- of geuroverlast door houtstook of huisdieren, of hinder van (overhangende takken van) bomen. Het artikel diende uitsluitend voor ...

Voornaamswijziging

Uw voornaam is een belangrijk onderdeel van uw identiteit. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw voornaam wenst te wijzigen. Bijvoorbeeld wegens de betekenis van uw voornaam in een andere taal, religieuze overwegingen, genderidentiteit of omdat uw voornaam reden is voor pesterijen. Om uw voornaam te laten wijzigen, hebt ...

Opnemen van gesprekken door een werknemer

In de afgelopen jaren komt het opnemen van gesprekken door een werknemer steeds vaker naar voren in de rechtspraak. Als voorafgaand aan het gesprek toestemming wordt gevraagd voor de opname levert dit geen problemen op. Vaak wordt echter geen toestemming gevraagd en worden gesprekken stiekem opgenomen. Of het nu gaat ...

Het Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de omgeving waarin we wonen en leven. De nieuwe wet bundelt 26 oude wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming. Wat ...

Alimentatie indexering 2024

Per 1 januari 2024 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...

Ontslag op i-grond

Tot 1 januari 2020 was het zo dat een werkgever een werknemer kon ontslaan op één van de gronden genoemd in artikel 7:669 lid 3 sub a t/m h BW. De ontslaggronden zijn: Sub a: bedrijfseconomische redenen Sub b: langdurige arbeidsongeschiktheid Sub c: frequent ziekteverzuim Sub d: disfunctioneren Sub e: ...

Sancties voor werknemers

Blog: sancties voor werknemers In de wereld van arbeidsverhoudingen spelen sancties een cruciale rol in het handhaven van discipline en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich aan de geldende regels en normen houden en om in te grijpen ...

Wet werken waar je wilt: wordt thuiswerken eerder toegestaan?

Op 12 september 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt behandeld. Op 26 september wordt er gestemd over dit voorstel. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken en bevorderd de flexibiliteit rondom de arbeidsplaats. Maar wat houdt deze wijziging precies in? En wat betekent het ...

Belangrijke uitspraak ABRvS in het stikstofdossier

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) deed op 5 april jl. een belangrijke uitspraak in het ‘stikstofdossier’. Het betreft een tussenuitspraak in de zaak over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarin de de ABRvS oordeelt over het zogenoemde rekenmodel SRM2+ ...

Wijzigingen arbeidsmarkt

In de afgelopen jaren is de arbeidsmarkt drastisch gewijzigd. Het doel van deze wijzigingen was onder meer om vaste dienstverbanden minder vast te maken en de aantrekkingskracht van flexibel werk te verminderen. De wijzigingen hebben voor een groot deel averechts uitgepakt. Vast is niet minder vast geworden en het aantal ...

Een dubbele achternaam voor uw kind: vanaf 1 januari 2024 mogelijk

Wanneer u als ouders gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgt uw kind in beginsel automatisch de achternaam van de vader of de duomoeder. Sinds 1998 is het voor gehuwde of geregistreerde ouders ook mogelijk om het kind de achternaam van de moeder te geven. Wanneer de ouders niet ...

Ontslag vanwege verwijtbaar handelen

Wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan (ernstig) verwijtbaar gedrag kan dit leiden tot ontslag. Bij verwijtbaar handelen of nalaten gaat het om gedragingen waarbij het voor de werknemer duidelijk is dat ze niet door de beugel kunnen. Van bepaalde gedragingen is het evident dat deze ontoelaatbaar zijn (bijvoorbeeld diefstal, ...

Kan een echtscheidingsconvenant (gedeeltelijk) worden vernietigd vanwege een scheve verdeling?

Een echtscheidingsconvenant is veelal een vaststellingsovereenkomst. Vaak is het echtscheidingsconvenant door de rechter bekrachtigd. Onder omstandigheden kan een echtscheidingsconvenant (gedeeltelijk) worden vernietigd. Wanneer de verdeling wordt vernietigd, zal de gemeenschap opnieuw moeten worden verdeeld. Vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die is gericht op beëindiging of voorkoming van een onzekerheid ...

Nalatenschap verwerpen? Let op minderjarige kinderen!

Een naaste van u is overleden en u bent erfgenaam. De schulden van de overledene zijn groter dan het vermogen. Hierom wilt u de nalatenschap verwerpen. Niemand wil immers voor de schulden van iemand anders opdraaien. Maar heeft u minderjarige kinderen? Let dan goed op! Als u de nalatenschap verwerpt, ...

Wat kan ik doen als de alimentatie niet wordt betaald?

Voor de alimentatiegerechtigde kan het vervelende financiële gevolgen hebben als de alimentatie niet (volledig) wordt betaald. In dit artikel zal ik bespreken welke mogelijkheden er zijn om achterstallige alimentatie te incasseren. Beschikking rechtbank nodig De achterstallige alimentatie en indexering kan met terugwerkende kracht opgeëist worden bij de alimentatieplichtige. Een alimentatieplicht ...

Testament na scheiding

Bent u gescheiden of gaat u scheiden? Dan wilt u waarschijnlijk niet dat uw ex-partner na uw overlijden uw nalatenschap erft. Wij adviseren u daarom om kritisch naar uw testament te kijken. Een testament blijft geldig ook na de echtscheiding! Als u geen testament heeft, vervalt het erfgenaamschap van uw ...

Ontslag vanwege disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren is een maatregel die een werkgever kan nemen als een werknemer niet voldoet aan de vereisten die aan hem of haar worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de werknemer zijn werk niet naar behoren uitvoert, te laat komt, vaak afwezig is of zich ongepast gedraagt. Het ...

Nieuwe berekening partneralimentatie en woonlast

Tot en met 2022 werd er bij de berekening van partneralimentatie altijd standaard gerekend met de feitelijke woonlast. Vanaf 2023 wordt er gerekend met een vast bedrag aan woonlast, het zogenaamde “woonbudget”. In deze blog leggen we kort uit wat dit woonbudget inhoudt. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk ...

Verhuurders opgelet: voortgezet gebruik na einde huurovereenkomst kan verworden tot een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

In de praktijk komt vaak de situatie voor dat de huurder na beëindiging van de huurovereenkomst gebruik van het gehuurde blijft maken. Indien de verhuurder stilzit en niet tegen het gebruik protesteert, kan de huurder daaraan het vertrouwen ontlenen dat de huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Een illustratief voorbeeld in ...

Geen bouwvrijstelling voor stikstofregels meer

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 2 november 2022 in een tussenuitspraak dat de vrijstelling van stikstofregels voor de bouw komt te vervallen. Door dit oordeel is er in feite weer sprake van de oude situatie waarbij per project onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke ...

Binnenkort een nieuwe dakkapel?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan dient u wellicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van burgemeester en wethouders van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten. Er zijn twee manieren waarop u ...

Maximale transitievergoeding 2023

Als uw werkgever het initiatief neemt om u als werknemer te ontslaan of uw contract niet te verlengen, dan heeft u recht op een vergoeding. Deze vergoeding heet de transitievergoeding. Deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of om een werkloze periode te overbruggen. Hoogte transitievergoeding De hoogte van ...

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen. Dit gebeurt automatisch op het moment dat zij samen hun kind erkennen. Het gezag hoeft niet langer aan te worden gevaagd bij de rechtbank, bij ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Wordt een kind vóór 1 januari ...

Alimentatie indexering 2023

Per 1 januari 2023 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...

Werken waar je wilt?

Thuiswerken heeft sinds corona een vlucht genomen. Het is gebruikelijker geworden dat werknemers een deel van de werktijd niet meer op de werkplek aanwezig hoeven te zijn, maar op een andere plek kunnen werken, bijvoorbeeld thuis. Sommige werkgevers zijn met betrekking tot dit onderwerp ruimhartiger dan andere werkgevers. Er zijn ...

Uitlatingen op social media: reden voor ontslag?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig één of meerdere social media instrumenten waarvan gebruik wordt gemaakt. Sommige werkgevers stellen er prijs op dat medewerkers online zichtbaar zijn en op die manier het bereik van de werkgever vergroten. Het gebruik maken van sociale media kan echter ook een negatieve werking hebben. Wat nu ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst na ziekmelding ontslagaanvraag mogelijk

Op 18 februari 2022 oordeelde de Hoge Raad dat ziekmelding na ontslagaanvraag niet in de weg staat aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In beginsel geldt voor de werkgever een opzegverbod tijdens ziekte van de werknemer. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet mag worden opgezegd zolang de werknemer ...

Werknemers: recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben momenteel recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof kan worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van het kind. Nederland kent (nog) geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting tijdens het ouderschapsverlof. Op cao- en bedrijfsniveau zijn in bepaalde sectoren wel afspraken gemaakt over een (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof. Op ...

Mag mijn werkgever mijn e-mailgebruik monitoren?

Op 16 december jl. deed de kantonrechter Utrecht een interessante uitspraak inzake het monitoren van het e-mailgebruik van werknemers. In deze zaak had de werkgever signalen ontvangen dat de werknemer betrokken zou zijn bij strafbare feiten en het niet melden van nevenactiviteiten waarbij mogelijk de zakelijke e-mail was gebruikt. De ...

Anti-speculatiebeding bij verdeling van de woning

Bij een echtscheiding moet er vaak ook een woning worden verdeeld. De huidige markt maakt dat hier nogal eens een discussie over ontstaat. Uitgangspunt is namelijk dat bij de bepaling van de waarde van de woning wordt uitgegaan van de waarde ten tijde van de feitelijke verdeling. Bij de verdeling ...

Concurrentiebeding en onrechtmatige werknemersconcurrentie

Al enige tijd is de vraag op de arbeidsmarkt groter dan het aanbod. In onze praktijk merken we dat er meer vragen binnenkomen of non-concurrentiebedingen en (onrechtmatige) concurrentie door ex-werknemers. In deze blog worden een aantal zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen besproken. Non-concurrentiebeding: vereisten Een concurrentiebeding is slechts ...

Een overheidsbesluit moet evenredig zijn.

Op 2 februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, een uitspraak gedaan over een woningsluiting in Harderwijk. Geschikt, noodzakelijk en evenwichtig De bestuursrechter maakt bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel onderscheid tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het overheidsbesluit. Als daarvoor aanleiding ...

Werkgevers opgelet: per 1 augustus 2022 dient uw model arbeidsovereenkomst te worden aangepast

Per 1 augustus 2022 treden er enkele belangrijke wijzigingen voor werkgevers op. Deze wijzigingen vloeien voort uit Richtlijn 2019/1152 (inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) van de Europese Unie. De richtlijn wordt door middel van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland ingevoerd. Per 1 augustus 2022 is ...

Opvallende ontslagzaken uit 2021

In , , , en blikten wij al terug op enkele opvallende ontslagzaken uit dat jaar. Ook in 2021 zijn er een aantal interessante uitspraken voorbij gekomen. In deze blog worden enkele van deze uitspraken aangehaald. Verkeerde persoon gecremeerd Een medewerker van een crematiebedrijf zet per ongeluk een verkeerde kist ...

Algeheel verbod roken in werkruimtes

Vanaf 2004 bestaat het recht op een rookvrije werkplek. Sinds 2004 bestaat er een uitzondering die het mogelijk maakt om in speciaal daarvoor bestemde rookruimtes te roken (ook al bevond die rookruimte zich op het bedrijfsterrein). De overweging voor deze uitzondering is dat rokers de gelegenheid wordt geboden om te ...

Coronatoegangsbewijs op het werk

Op maandag 22 november 2022 is een wetsvoorstel ingediend waardoor op de werkvloer ook om een coronatoegangsbewijs kan worden gevraagd. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen sectoren waarbij een coronatoegangsbewijs verplicht is om toegang te krijgen tot de werkvloer en sectoren waarbij dat niet verplicht ...

Alimentatie indexering 2022

Per 1 januari 2022 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...

Windturbines: Europees recht dwingt tot milieubeoordeling

Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen ...

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen van natuurvergunningen

Hoe kan worden voldaan aan de inspraakverplichting? In Nederland zijn de minister van Landbouw, Natuur en Visserij en de provinciebesturen verantwoordelijk voor het verlenen van natuurvergunningen. Zij kunnen voldoen aan de inspraakverplichting door de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen als zij een natuurvergunning willen verlenen. Dat betekent concreet dat ...

Moet werknemer leaseauto inleveren tijdens ziekte?

Als een werknemer ziek is behoudt hij aanspraak op doorbetaling van 70% zijn loon (of het minimumloon als dat meer bedraagt dan 70% van het loon). Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Meestal is in cao's opgenomen dat gedurende de eerste periode van ziekte aanspraak bestaat op doorbetaling van ...

De executeur in het erfrecht, ontslag en aansprakelijkheid

Wie kan executeur zijn? Iedereen die bekwaam is om die taak te aanvaarden die een overledene hem of haar bij testament heeft toebedacht en die deze taak ook aanvaardt. In het (nieuwe) erfrecht van na 1 januari 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair, maar alleen nog van ‘executeur’ ...

Mag mijn voormalig werknemer zomaar concurrerende activiteiten verrichten?

Het komt regelmatig voor dat ex-werknemers concurrerende activiteiten gaan verrichten nadat het dienstverband is geëindigd. Deze concurrerende activiteiten kunnen worden verricht bij een nieuwe werkgever. Ook kan een voormalig werkgever een eigen onderneming starten waarmee hij gaat concurreren. Mag dat zomaar? Het antwoord op die vraag is mede afhankelijk van ...

Werkneemster struikelt over kratten op de werkvloer: is de werkgever aansprakelijk?

Een werkneemster struikelt over een aantal kratten die op de vloer in het looppad stonden, komt daarbij ten val en loopt als gevolg van de valpartij een gebroken heup op. Ze stelt de werkgever aansprakelijk en start een (deelgeschil)procedure, maar de kantonrechter stelt haar in het ongelijk. Naar het oordeel ...

Weigeren vaccinatie door werknemer reden voor ontslag?

Eerder schreven wij al over de corona gerelateerde vragen of een werknemer mag weigeren een mondkapje te dragen en of een werkgever aan werknemers kan verplichten een vaccinatie te nemen. Kort gezegd komen de antwoorden erop neer dat een werknemer in beginsel niet mag weigeren een mondkapje te dragen en ...

De verdeling van een woning in kort geding

In de rechtspraktijk gebeurt het veelvuldig dat de ene (ex-)partner een kort geding tegen de andere (ex-)partner start tot medewerking aan verkoop van de voormalige echtelijke woning. Niet altijd verlopen deze procedure goed. De Voorzieningenrechter mag immers geen declaratoir of constitutief vonnis wijzen (een rechtstoestand vaststellen of een rechtstoestand scheppen, ...

Bescherming onderhuurder bij gemengde huur- en zorgovereenkomst

De rechtbank Overijssel boog zich op 25 mei jl. over de vraag of de onderhuurder van zelfstandige woonruimte bij beëindiging van een gemengde huur- en zorgovereenkomst aanspraak kan maken op huurbescherming. Casus De onderverhuurder verhuurde op basis van een gemengde huur- en zorgovereenkomst een zelfstandige woonruimte aan de onderhuurder. De ...

Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor uw stichting of vereniging?

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (de WBTR) van kracht. Deze wet is een aanvulling en wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarin het rechtspersonenrecht is geregeld. Deze wetgeving beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Daarmee ...

Wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt aan de vereffening?

Nadat een nalatenschap beneficiair is aanvaard, moet de nalatenschap worden vereffend volgens de wet. Alle erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaars. Hen komt alleen gezamenlijk de bevoegdheden van vereffenaars toe. Maar wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt aan de vereffening? Op grond van artikel 4:198 Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter ...

Studiekostenbeding niet langer rechtsgeldig?

Volgend jaar (uiterlijk op 1 augustus 2022) moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd. In deze richtlijn staan minimum-arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers die actief zijn binnen de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn is de scholingsplicht en de gevolgen daarvan voor het studiekostenbeding. Scholingsplicht en ...

Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst via digitale vergadering rechtsgeldig?

Eerder schreven wij al over de aanzegplicht die op de werkgever rust. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever uiterlijk één maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) zijn werknemer schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en zo ja, ...

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. Maak je als belanghebbende wel gebruik van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan mag je bij ...

Wat is een UBO en voor wie geldt het UBO-register?

Voor veel organsaties moet een registratie plaatsvinden over wie in die organsaties zeggenschap heeft. Dat kan om een voetbalclub, een onderneming in een BV, een goede-doelenorganisatie of een verzekeringmaatschappij gaan. Ook stichtingen moeten dat registreren. Veel bestuurders kunnen er mee te maken krijgen. UBO's en het UBO-register UBO's (Ultimate Beneficial ...

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?

Na het overlijden van een dierbare, zullen nabestaanden verschillende ideeën hebben over wat er met de as van de overledene moet gebeuren. Moet de as worden uitgestrooid of bijgezet in het crematorium? Anderen willen graag de as van hun overleden dierbare in een sieraad bij zich te dragen of deze ...

Mag de huurder kantoorruimte gebruiken als COVID-19 testlocatie?

De rechtbank Rotterdam boog zich op 7 april 2021 over de vraag of het gebruik van een kantoorruimte als COVID-19 testlocatie door de huurder is toegestaan. Feiten en omstandigheden De huurder huurt met ingang van 1 december 2020 een kantoorruimte en exploiteert daarin een COVID-19 testlocatie. De gehuurde kantoorruimte maakt ...

Persoonlijke aansprakelijkheid vereffenaar

De vereffening van een nalatenschap betreft het inventariseren van wat tot de nalatenschap behoort: de goederen en banktegoeden, maar ook de schulden. Degene die met de vereffening van een boedel is belast zal een goede boedelbeschrijving moeten opstellen en uit de nalatenschap de nog onbetaald gebeleven schulden moeten voldoen. Daarna ...

Ik wil niet dat ons kind gevaccineerd wordt. Mijn ex-partner wil dit wel. Wat nu?

De deelgeschillenrechter kan snel duidelijkheid bieden Vaccineren in Nederland is niet verplicht. Er verschijnt steeds meer informatie over de effecten van vaccinaties en deze roepen discussies op. Doe je er als ouder nu goed aan, je kind te laten inenten? Het kan zijn dat jij en jouw ex-partner hierover van ...

Concreet zicht op legalisatie

Handhaven moet Bestuursorganen moeten in beginsel handhavend optreden als sprake is van een overtreding. Dat volgt uit de zgn. ‘beginselplicht tot handhaving’. Uitgangspunt in de rechtspraak is: “dat gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd ...

Verhuizen met een kind na een scheiding

Gescheiden ouders die samen het gezag uitoefenen, hebben voor belangrijke beslissingen in het leven van hun kinderen de toestemming van de andere ouder nodig. Voor een verhuizing met de kinderen is dus toestemming van de andere ouder nodig. Wanneer de andere ouder deze toestemming niet verleent, is de verhuizing met ...

Verworven recht op loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op betaling van 70% van zijn gebruikelijke loon. Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Mocht 70% van het loon minder bedragen dan het minimumloon dan moet gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid tenminste het minimumloon worden betaald. Dit is de wettelijke ...

Onterving, de legitieme, nu en in de toekomst

Uit recent onderzoek van Netwerk Notarissen en de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat de legitieme portie in het wettelijk erfrecht (opnieuw) ter discussie staat. Steeds vaker willen ouders hun kinderen (volledig) kunnen onterven en zelf kunnen bepalen wat er met hun (gehele) vermogen gebeurt na overlijden. Die discussie is niet ...

Schade door wolven, is de overheid aansprakelijk?

‘Friese boeren willen een hek rond de hele provincie Friesland tegen de wolf ‘, zo kopte het AD op 7 januari 2021. Hoe realistisch en haalbaar is zo’n claim? Dat een hele provincie omheind wordt is niet realistisch; wegen en paden kunnen niet zo maar afgesloten worden. Maar is er ...

Geluidsoverlast warmtepompen en airco’s

In Nederland worden steeds meer warmtepompen en airco’s geïnstalleerd. Dat leidt geregeld tot geluidoverlast voor de buren. Nieuwe normen per 1 april 2021 In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden nieuwe geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij ...

Coronacrisis en huurkorting: toepassing van het ‘share the pain’-beginsel in de rechtspraak

De huurder van een in Amsterdam gelegen hotel- en restaurantbedrijf mag vanwege de van overheidswege opgelegde (sluitings)maatregelen de huurprijs voorlopig voor 50 procent opschorten. Bij de coronacrisis is het redelijk dat het financiële nadeel gelijkelijk (50/50) over partijen wordt verdeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam in haar uitspraak ...

Opvallende ontslagzaken uit 2020

In 2016, , en blikten wij al terug op enkele opvallende ontslagzaken uit dat jaar. Onderstaand treft u een selectie van grappige, wrede, zielige of andere ontslagzaken uit 2020 aan. Annie, hou jij me tassie effe vast Een werknemer van Action neemt na afloop van haar diensttijd een plastic tasje ...

Heb je moeite om partneralimentatie te gaan betalen? Is het mogelijk om bij de vaststelling van de behoefte af te wijken van de Hof-norm?

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden: afspraken over de kinderen, de zakelijke afwikkeling/verdeling van het vermogen, pensioenen en de alimentatie. Een lastig discussiepunt vormt vaak het bedrag aan partneralimentatie. Hoe wordt partneralimentatie vast gesteld? Het vaststellen van partneralimentatie betreft maatwerk: enerzijds afhankelijk van de behoefte van de ...

Mag werknemer weigeren om een mondkapje te dragen?

In een eerdere blog schreven wij al over de vraag of een werkgever een verplichting aan een werknemer kan opleggen om zich te laten vaccineren tegen corona. Het korte antwoord daarop luidt dat dit in beginsel niet mogelijk is. Een andere vraag die zich voordoet is of een werknemer mag ...

Mag een werkgever een verplichting tot het nemen van een coronavaccin opleggen?

Verschillende farmaciebedrijven hebben in de afgelopen weken laten weten dat de effectiviteit van coronavaccins boven verwachting is. Veel vaccins zijn voor meer dan 90% effectief in de testgroep. Volgens minister De Jonge kan begin januari 2021 al gestart worden met het vaccineren. Niet iedereen is overtuigd van het nut van ...

Bedrijfsarts versus verzekeringsarts: loonsanctie?

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, hebt u als werkgever twee verplichtingen: de doorbetaling van (70% van) het salaris en meewerken aan re-integratie gedurende 104 weken. Die re-integratie vindt plaats op basis van adviezen van de bedrijfsarts die de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Met regelmaat wordt door de werknemer of de ...

Alimentatie indexering 2021

Per 1 januari 2021 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...

Positie schijn-zzp’ers versterkt door uitspraak Hoge Raad

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die de positie van schijn-zzp'ers ten opzichte van hun opdrachtgever verstevigt. Als een opdracht wordt uitgevoerd dan ligt daar vaak een schriftelijke overeenkomst (van opdracht) aan ten grondslag. In zo'n overeenkomst wordt opgenomen dat partijen niet de bedoeling hebben een arbeidsovereenkomst ...

Mondkapjes verplicht op de werkvloer?

De overheid adviseert dringend om een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimte. Kunt u als werkgever uw werknemers daartoe op het werk verplichten? Arbeidsomstandighedenwet Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dienen werkgevers zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Nu Covid-19 een serieus risico voor de ...

Erfenissen en schenkingen, hoe zit dat eigenlijk?

Inbreng Bij de verdeling van een nalatenschap blijkt nogal eens dat de overledene tijdens leven aan de ene erfgenaam meer geschonken heeft dan aan de andere. Dat geeft scheve gezichten en roept de vraag op of dat bij de verdeling van de erfenis gelijk getrokken moet of kan worden. Het ...

Koper verbeurt boete door te laat inroepen financieringsvoorbehoud

Een koper die zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt en een bedongen financieringsvoorbehoud niet tijdig en niet op de juiste wijze inroept, verbeurt aan de verkoper een contractuele boete van 10% van de koopprijs. Dat oordeelde de Rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:3970). Feiten en ...

Eerst ontslag op cumulatiegrond (i-grond) toegewezen

Per 1 januari 2020 is het arbeidsrecht gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Doel van deze wet is (onder meer) om werknemers met een flexibel contract meer zekerheid te geven en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan ...

Transitievergoeding verlagen

Een werkgever mag vanaf 1 juli 2020 inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om kosten die de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst heeft gemaakt voor activiteiten die de brede inzetbaarheid van de werknemer vergroten in mindering te brengen op de transitievergoeding, tenzij de werknemer ...

Heeft werknemer recht op loon bij vertrek naar een vakantieland met code oranje/geel?

Eerder schreven wij al een artikel over de verplichtingen voor werknemers en werkgevers in het coronatijdperk met betrekking tot het loon, het werken en de maatregelen die een werkgever moet treffen. Nu de vakantietijd aanbreekt ontstaat de vraag wat de rechten zijn van een werknemer die naar een gebied afreist ...

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Is er sprake van een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld een wijziging van inkomen of ontslag, die van invloed is op de alimentatie? Onderneem dan snel actie. Een wijziging van de alimentatie met terugwerkende kracht, eerder dan de datum waarop het verzoekschrift is ingediend, wordt nl. niet zomaar toegewezen. De rechters zijn ...

Wie krijgt inzage in een testament (of een afschrift daarvan)?

Onder omstandigheden kan bij betrokkenen bij een nalatenschap de vraag opkomen wat er nu precies in een testament staat en wat daar is geregeld. Het maken van een testament (een ‘uiterste wil’ waarmee een erflater bepaalt wat er met zijn erfenis moet gebeuren) is een zeer persoonlijke aangelegenheid. De inhoud ...

Vakantiegeld en corona

De maanden mei en juni zijn voor veel werkgevers dure maanden. In mei of juni wordt immers het vakantiegeld uitbetaald. In de daaropvolgende maand moet de loonheffing over het vakantiegeld aan de fiscus worden overgemaakt. Veel werkgevers zullen het opgebouwde vakantiegeld hebben gereserveerd, maar desondanks kan het een flinke aanslag ...

Stopzetten loon tijdens re-integratie zieke werknemer

Tijdens ziekte gelden er voor een werknemer en werkgever verschillende verplichtingen en moeten diverse stappen doorlopen worden. Indien een werknemer zich niet aan deze verplichtingen houdt kan een werkgever disciplinaire maatregelen opleggen. Op het moment dat er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting van de werkzaamheden bij de ...

Help! door de Coronacrisis kan ik de alimentatie niet betalen. Wat nu?

Bent u ondernemer en zijn uw inkomsten volledig weggevallen, terwijl uw zakelijke lasten gewoon doorlopen? Of bent u werknemer en is uw werktijd verkort en zijn uw inkomsten aangepast? Dan ziet u zich misschien wel geconfronteerd met een financieel probleem als u de opgelegde alimentatieverplichtingen moet blijven voldoen. Juridisch gezien ...

Corona en de gevolgen voor werknemers/werkgevers

Het coronavirus heeft een ingrijpende werking op de samenleving. Ook werknemers en werkgevers zitten met vragen over hun positie. Onderstaand worden enkele van deze vragen beantwoord. Moet het loon van een werknemer worden doorbetaald als die werknemer vanwege het coronavirus thuis blijft? Uitgangspunt is dat het loon van een werknemer ...

Het uitdijende coronavirus en de huur van bedrijfsruimte

Huurders van bedrijfsruimte zien zich vanwege de uitbraak van het coronavirus - al dan niet op last van de overheid - genoodzaakt om het gehuurde te sluiten en verkeren daardoor in financieel zwaar weer. Restaurant- en cafébedrijven zijn al, met uitzondering van afhaaldiensten, gesloten en de overige bedrijfsruimten, zoals kledingswinkels, ...

De tweetrapsmaking, voordelen en nadelen

Veel mensen maken een testament met daarin een zogenaamde tweetrapsmaking. Daarover is in de afgelopen jaren veel te doen geweest en deze testamenten kunne aanleiding zijn tot lastige vraagstukken. Dit artikel legt in het kort uit wat een tweetrapsmaking is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Testament Een testament ...

Kantoorruimte en het verplichte energielabel-C

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder energielabel C, aldus artikel 5.11 lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Geldt het verbod voor ieder kantoorgebouw? Nee, de verplichting is niet van toepassing, aldus artikel 5.11: op een kantoorgebouw met een ...

Arbeidsmarkt wéér gewijzigd?

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) haar rapport 'In wat voor land willen wij werken' uitgebracht. Er worden 47 aanbevelingen gedaan om de arbeidsmarkt te hervormen. De kosten van deze hervormingen bedragen miljarden euro's. Het doel is om flexwerk minder aantrekkelijk te maken ten kosten ...

WAB: WW-premie afhankelijk van type contract en aanbiedingsplicht vast aantal uren

Hoge of lage WW-premie? Met ingang van 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker geworden om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen hoog ...

Niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Op grond van artikel 1:401 BW kan de kinderalimentatie bij latere rechtelijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken. Maar hoe zit het nu met een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie? Met een niet-wijzigingsbeding wordt artikel 1:401 BW geheel of gedeeltelijk uitgesloten. Dit is mogelijk bij partneralimentatie, maar het is lange tijd onduidelijk geweest ...

Koop onroerend goed: non-conformiteit en exoneratie

Het niet mededelen van de huurprijsverlaging levert aan de zijde van de verkoper een tekortkoming op in de nakoming van de koopovereenkomst, maar leidt vanwege de ingeroepen exoneratie niet tot vestiging van aansprakelijkheid. Dat oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland in haar vonnis van 24 december 2019. Feiten en omstandigheden Eigenaar verstrekt ...

Slapende dienstverbanden en de beëindiging met wederzijds goedvinden

Op 13 december 2019 heeft minister Wouter Koolmees een brief aan de Tweede Kamer verzonden waarin belangrijke informatie staat over slapende dienstverbanden en de wijze waarop het UWV de door de werkgever betaalde ontslagvergoeding gaat compenseren. Werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen ...

Opvallende ontslagzaken uit 2019

Het begint onderhand een traditie te worden om terug te blikken op het jaar en een (volledig willekeurig) overzicht te geven van enkele opvallende ontslagzaken. Dit deden wij ook al 2016, en . Onderstaand treft u een selectie van grappige, wrede, zielige of andere ontslagzaken aan. Docent met de noorderzon ...

Transitievergoeding gemist door slapend dienstverband?

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 8 november 2019 bepaald dat een werkgever moet ingang op en redelijk verzoek van zijn arbeidsongeschikte werknemer om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en dan de transitievergoeding te betalen. Maar… in de periode van 1 juli 2015 tot 8 november hebben heel wat ...

Alimentatie indexering 2020

Per 1 januari 2020 vindt er weer een wettelijke indexering van de alimentatie plaats. Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Dit gebeurt omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Door de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. De indexering geldt voor ...

Verplicht einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een belangrijke uitspraak gedaan: werkgevers moeten meewerken aan de beëindiging van slapende dienstverbanden. Onlangs schreven wij hier al over. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig zieke werknemer geen loon meer krijgt, maar door de werkgever in dienst wordt gehouden ...

Verbetertraject: hoe ziet dat eruit?

In het uiterste geval kan een werkgever een disfunctionerende werknemer ontslaan. Voordat tot ontslag (door middel van een door de kantonrechter uitgesproken ontbinding) kan worden overgegaan moeten eerst een aantal stappen gezet worden. Zo moet de werknemer tijdig in kennis worden gesteld dat de werkgever hem (voor een deel) ongeschikt ...

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding: behoefte aan duidelijke afspraken gedurende de echtscheidingsprocedure?

Wie mag er voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen? Hoe worden de financiën voorlopig geregeld? Bij wie gaan de kinderen wonen? Wanneer verblijven de kinderen voorlopig bij welke ouder? Dient een echtgenoot aan een andere een voorlopige partner- / kinderalimentatie te voldoen? Als een beslissing tot echtscheiding eenmaal is ...

Procederen over een erfenis

Een erfenis en de vraag hoe die verdeeld moet worden leidt steeds vaker tot geruzie tussen erfgenamen onderling en andere belanghebbenden (zoals legitimarissen, legatarissen of degenen die schenkingen van de overledene kregen). Lastige vragen op het gebied van erfrecht waarover een uitspraak van de rechter en een procedure nodig is ...

Nieuwe berekening transitievergoeding per 1.1.2020

Met ingang van 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding op meerdere punten. Zo krijgen werknemers met een dienstverband korter dan twee jaar ook recht op een transitievergoeding en krijgen werknemers met een lang dienstverband of ouder dan 50 jaar een lagere transitievergoeding. Deze nieuwe regels lijken eenvoudig, ...

Taxateur aansprakelijk voor een onjuiste taxatie bij boedelverdeling?

Op 18 september jl. boog de Rechtbank Rotterdam zich over de vraag of een taxateur aansprakelijk is jegens een opdrachtgever vanwege een (beweerdelijk) onjuiste taxatie. De casus Met het oog op de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap gaf eiser aan een taxateur c.q. makelaar de opdracht een vrijstaand pand te taxeren ...

Einde aan slapend dienstverband?

Eerder schreven wij al over slapende dienstverbanden en de daarbij van belang zijnde Wet compensatie transitievergoeding en Regeling compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking gaan treden. Het is goed mogelijk dat binnen afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om een werknemer slapend in dienst te houden ...

Gedoogbeslissing is geen besluit (meer)

De hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 24 april 2019 de knoop doorgehakt. Een gedoogbeslissing is geen besluit. Dat geldt ook voor de weigering of de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Achtergrond Het ging ...

Ouderschapsplan bij scheiding

Gaat u uit elkaar en zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan bent u in de meeste gevallen verplicht om afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen te maken. De onderling gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst heet een ouderschapsplan. Een goed ...

Een verstandelijke beperking en een testament maken, hoe zit dat eigenlijk?

Recent nog in het nieuws: het testament van iemand met een verstandelijke beperking werd vernietigd (zie De Stentor van 5 augustus 2019: Touwtrekken om testament: steeds vaker strijd om laatste wil van verstandelijk beperkten). Het kon toch niet de bedoeling zijn dat de overledene met een verstandelijke beperking anderen dan ...

De wettelijke verhoging: maximaal 50% extra salaris als niet op tijd wordt betaald

De wettelijke verhoging is geregeld in artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel heeft een werknemer aanspraak op een verhoging van het salaris als het salaris niet tijdig wordt betaald. Deze verhoging is geen loon, maar ook geen schadevergoeding (schade is immers geen vereiste voor toekenning van de ...

Oppassen met oproepkrachten!

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 veranderen de regels met betrekking tot oproepovereenkomsten. Maar pas nu al op: er is nu al werk aan de winkel! Volgens art. 7:628a lid 9 BW is per 1 januari 2020 sprake van een oproepovereenkomst als ...

Werkgever verplicht om arbeidsovereenkomst langdurig zieke werknemer op te zeggen

Eerder schreven wij al over de Wet compensatie transitievergoeding en de Regeling compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking gaan treden. Door de wet en de regeling kunnen werkgevers een compensatie krijgen als zij de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer opzeggen. De compensatie bestaat -kort gezegd- uit ...

Hoe voorkom ik een vechtscheiding?

Onlangs heeft Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat en mediator bij Voorink Advocaten te Zutphen, een interview gegeven aan IEX Geld. De integrale tekst van het interview is hieronder te lezen. Ook is het interview op de website van IEX Geld terug te vinden. Ongeveer 1 op de 3 huwelijken eindigt in een ...

Het vertrouwensbeginsel. Mag u afgaan op uitlatingen en/of gedragingen van een ambtenaar?

Drie stappen vertrouwensbeginsel Om deze vraag te beantwoorden is in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 bepaald dat drie stappen moeten worden doorlopen: Wat is de juridische kwalificatie van de uitlating en/of gedraging waarop de betrokkene zich beroept. Kan die uitlating ...

Thuiswerken: wat zijn de rechten en plichten?

Meer dan 20% van de werknemers één of meerdere dagen thuis. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen. Een voordeel van thuiswerken is dat files vermeden kunnen worden. Uit sommige onderzoeken blijkt dat thuiswerkers productiever zijn (hetgeen weer wordt tegengesproken door andere onderzoeken). Ook ontstaat er een betere balans tussen ...

“Gelijktijdig” overlijden, wie erft? – Redelijkheid en billijkheid in het erfrecht

Als een overledene geen testament heeft opgesteld bepaalt de wet wie erft. De wet bepaalt dat als de overledenen een echtgeno(o)te en /of kinderen heeft, deze erven van de erflater. Indien de overledene geen kinderen of echtgeno(o)te (meer) heeft, bepaalt de wet dat de ouders en de broers en zussen ...

Wanneer is het te warm om te werken?

Het werken in hoge temperaturen of in de zon kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Maar wanneer is het nu precies te heet om te werken? Regelgeving over temperatuur op de arbeidsplaats In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van werknemers mag ...

Vlog: hoe voorkom je een vechtscheiding?

Advocaat en mediator Aleide Hendrikse-Voogt van Voorink Advocaten te Zutphen legt aan de hand van een casus uit de praktijk uit hoe vechtscheidingen kunnen worden voorkomen. Advocaat/mediator Aleide Hendrikse-Voogt legt uit hoe een vechtscheiding voorkomen kan worden. Advocaat familierecht in Zutphen Voor vragen en meer informatie kun u terecht bij ...

Legitieme en legaat, waarop heb je recht?

Na overlijden vererft het vermogen van de overledene. De wet regelt wie erft en voor welke gedeelten, tenzij de overledene dat in een testament anders heeft geregeld. Zo kan een erfgenaam met lege handen komen te staan omdat hij bij testament wordt onterfd. Maar het kan ook zijn dat er ...

Makelaar aansprakelijk voor onjuiste vermelding woonoppervlak op Funda?

De makelaar is aansprakelijk voor onjuiste vermelding van woonoppervlak op Funda. Dat oordeelde het Gerechtshof Den Haag onlangs in het arrest van 18 juni 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1450). Feiten en omstandigheden De feiten die aan dit arrest ten grondslag liggen laten zich als volgt samenvatten. Ten behoeve van de verkoop van een ...

Is aanvrager omgevingsvergunning altijd belanghebbende?

Bouwen van een bouwwerk Een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op de door hem ingediende aanvraag. Dit is echter anders indien aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. Indien dus een aannemer ...

Van ambtenaar naar werknemer

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet worden ambtenaren gelijkgesteld met 'gewone' werknemers. Al vele jaren is het Rijk bezig om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het bedrijfsleven. Daarvoor moeten wetten en regels ...

Beperking duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Op 21 mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie wordt beperkt. De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar ...

Wanneer mag een werknemer worden geschorst of op non-actief worden gesteld?

Een werkgever kan verschillende disciplinaire maatregel tegen een werknemer nemen. De minst ingrijpende maatregelen betreffen een berisping of een waarschuwing. Zwaardere sancties zijn een schorsing of een non-actief stelling. Wanneer is het een werkgever toegestaan om over te gaan tot een schorsing of een non-actief stelling? Wat is een schorsing/non-actief ...

Verhuurders van woonruimte opgelet: verstuur tijdig een schriftelijke kennisgeving!

Op grond van artikel 7:271 lid 1, tweede volzin, BW kan zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte voor ten hoogste twee respectievelijk vijf jaar worden verhuurd zonder dat de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming. Op de verhuurder rust wel de plicht om de huurder voortijdig te informeren over het naderende ...

Erfenis en het recht op ‘een som ineens’

Nogal eens komt het voor dat een kind heeft (mee)gewerkt in het bedrijf van (één van) de ouders, zonder dat daarvoor een passende vergoeding is betaald. Zo was er bijvoorbeeld geen sprake van een arbeidsovereenkomst waarin loon of salaris werd vastgelegd en dat ook werd betaald. Na het overlijden van ...

Internationaal privaatrecht (IPR), wat is dat?

Stel u hebt een geschil met een buitenlandse* tegenpartij waaraan een rechter te pas moet komen. Dan kunnen vragen rijzen als: kan ik bij een Nederlandse rechter terecht? en: naar welk recht gaat de rechter mijn zaak beoordelen, Nederlands of buitenlands recht? (*Nota bene: deze vragen rijzen in beginsel ook ...

Mag je als werkgever een negatieve referentie geven?

Bijna iedere werkgever zal wel eens gevraagd zijn om een referentie over een voormalig werknemer te verstrekken. De vraag is of het verstrekken van zo'n referentie verplicht is. En welke informatie mag verstrekt worden? Moet de referentie per se positief zijn? Ook al bestaat er ontevredenheid over een voormalig werknemer? ...

Kan een mediator een tweede scheiding voorkomen?

Onlangs heeft Aleide Hendrikse-Voogt een interview gegeven aan de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Onderstaand is de tekst van het interview te lezen. Het artikel is ook te vinden op de site van de vFAS. Helaas laat het huidige rechtssysteem weinig ruimte voor de ingewikkelde emoties waarmee scheidingen ...

Handhaving en handhavingsbeleid

Beginselplicht tot handhaving Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Uitzonderingen Slechts onder ...

Wat kan ik doen bij een arbeidsconflict of ontslag?

Als er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict of ontslag kan het tijd zijn om professionele hulp in te schakelen. Maar wanneer doe je dat precies? En zet je daarmee de verhoudingen niet nóg meer op scherp? En hoe zit het met de kosten? Onderstaand enkele tips uit de praktijk ...

Woningcorporatie aansprakelijk voor koolmonoxidevergiftiging huurder

De woningcorporatie is aansprakelijk voor de koolmonoxidevergiftiging van een huurder. Dat oordeelde Rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 4 maart 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:1493). Feiten en omstandigheden Het gehuurde maakte deel uit van een appartementencomplex en was voorzien van een cv-installatie die was aangesloten op een uitpandig afvoerkanaal. Doordat er in het ...

Opnemen en verval van vakantiedagen

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen Volgens artikel 7:634 Burgerlijk Wetboek heeft een werknemer recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen bedraagt vier keer het aantal uur dat per week gewerkt wordt. Als iemand bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week heeft gewerkt dan heeft diegene recht op 100 vakantie-uren per ...

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Bedoelde regeling is een uitwerking van de wet compensatie transitievergoeding. Volgens de wet en de regeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding krijgen als zij werknemers die langer dan 104 weken ziek zijn geweest hebben ontslagen ...

Uitkering van winst in de BV

Uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden gedaan ten laste van de winst, ten laste van de reserves of een combinatie van beide. Dividend Uitkering ten laste van de winst wordt dividend genoemd. De winst (of het verlies) is de resultante van de winst- en verliesrekening over enig jaar. Mét de vaststelling ...

Stappenplan bij zieke werknemer

Inleiding Bij ziekteverzuim is het natuurlijk van belang om te voorkomen dat iemand überhaupt ziek wordt. Naast het voorkomen dat iemand ziek bestaat het ziekteverzuimbeleid ook uit het registreren en begeleiden van werknemers die zich ziek hebben gemeld. Als een werknemer langdurig ziek is moet een stappenplan gevolgd worden. Bij ...

Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een van de manieren waarop zo'n overeenkomst kan eindigen is in onderling overleg tussen de werknemer en werkgever. Als overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarbij is het zaak ...

Exploitant sportschool aansprakelijk voor val bezoekster

De exploitant van een sportschool is aansprakelijk voor de gevolgen van een val van een bezoekster. Dat oordeelde Rechtbank Amsterdam in haar beschikking van 17 januari jl. Feiten en omstandigheden Een vrouw bracht een bezoek aan een sportschool omdat ze haar zoon, die daar aan het sporten was, even gedag ...

Tijdelijke huurovereenkomsten in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht geworden. De nieuwe wet heeft ingevolge artikel 208ha Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek eerbiedigende werking. Zo zijn de nieuwe wijzigingen niet van toepassing op huurovereenkomsten die vóór de datum van inwerkingtreding zijn gesloten. De meest fundamentele wijziging die de ...

Wat is een codicil en wat mag daarin worden geregeld?

Wat is een codicil en is dat ook een testament? De term ‘codicil’ komt in de wet niet (meer) voor. Wel bepaalt de wet in artikel 97 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek dat het gaat om een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ...

Opvallende ontslagzaken uit 2018

Net zoals in en zijn er in 2018 ook weer enkele opvallende ontslagzaken. Onderstaand tref je een selectie daarvan aan. 1. Voorlichter over gebruik van alcohol in verkeer rijdt met een drankje teveel op Na de kerstborrel van een transportonderneming besluit een werknemer dat hij nog wel kan rijden, ondanks ...

Ontevreden over rechtsbijstandverzekering

Op internet zijn talrijke klachten te vinden van mensen die ontevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekering. Jarenlang hebben zij premie betaald, maar op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de verzekering wordt niet thuis gegeven door de verzekeraars zoals Arag, Das Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Univé of Achmea. Vaak gehoorde klachten ...

Ex-partner werkt niet mee aan de verkoop van de gezamenlijke woning

Het komt regelmatig voor dat bij de afwikkeling van een echtscheiding een gezamenlijke woning na de scheiding moet worden verkocht, omdat bijvoorbeeld beide partners de woning niet willen, of omdat zij niet de financiële middelen hebben om de woning over te nemen. Als het huis en de hypotheek op beide ...

Over plaatsvervulling en aanwas in het erfrecht

Plaatsvervulling doet zich voor in het erfrecht. Een voorbeeld: iemand, erflater A overlijdt en laat zijn 3 dochters na als erfgenamen. Op het moment van overlijden blijkt 1 dochter echter al te zijn voor-overleden. Dit voor-overleden kind had op zijn beurt echter 2 kinderen, de kleinkinderen van erflater A. Die ...

Beslag leggen?

Beslag wordt gelegd om verschillende redenen. Meestal om betaling van een geldsom te krijgen (‘verhaalsbeslag’) of de afgifte van iets (‘beslag tot afgifte’), zoals bewijsmiddelen (‘bewijsbeslag’). Conservatoir en executoriaal beslag Als een recht op betaling of afgifte vast ligt in een rechterlijke uitspraak (of in een ander document dat een ...

De algemene verordening persoonsgegevens; het personeelsdossier en uw werknemers

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Kernbegrippen in die AVG zijn persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven omvat alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, kortom alle informatie die is te herleiden tot een persoon. Denk ...

Schuldeiser van een erfgenaam die de erfenis verwerpt; en dan?

Stel je bent de schuldeiser van iemand die een aandeel in een erfenis ontvangt.   De erfgenaam is echter van plan om zijn recht op de erfenis te verwerpen.  Wat gebeurt er dan precies?  Als een erfgenaam zijn aandeel in een erfenis verwerpt dan is hij geen erfgenaam en ontvangt hij ...

Gezamenlijk gezag en op vakantie. Voorkom vakantiestress!

Nog een paar maanden en het is zomer! Bij veel mensen beginnen de vakantiekriebels al te komen en zullen in deze periode hun vakantie boeken. Maar hoe zit het nu met minderjarige kinderen na een echtscheiding? Mag u zomaar op vakantie of heeft u hiervoor toestemming nodig van uw ex-partner? ...

Opvallende arbeidsrechtszaken uit 2017

Net zoals in zijn er ook in 2017 weer enkele opvallende uitspraken in het arbeidsrecht geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. 1 New-Hairstyle arrest 'Kleine' zaken kunnen soms tot grote uitspraken leiden. Het New-Hairstyle arrest is voor juristen vermoedelijk de belangrijkste uitspraak uit 2017. De Hoge ...

Huwelijk, gemeenschap van goederen en een ‘boterbriefje’

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer vanzelfsprekend dat een echtpaar in gemeenschap van goederen trouwt. Als huwelijkspartners dat wél willen dan moeten ze huwelijkse voorwaarden maken. Wettelijk is geregeld dat die huwelijkse voorwaarden door een notaris in een notariële akte moeten worden vastgelegd. Een notaris adviseert daarbij en ...

Disciplinaire maatregelen tegen een werknemer

Als een werknemer zich misdraagt dan kan een disciplinaire maatregel door de werkgever opgelegd worden. De opgelegde maatregel moet in verhouding staan tot het gedrag van de werknemer. In de wet zijn geen algemene regels over disciplinaire maatregelen opgenomen. Alleen over de boete is een bepaling opgenomen. Berisping en waarschuwing ...

Nieuw huwelijksvermogensrecht na 1 januari 2018 en gevolgen voor het erfrecht

Tot nu toe trouwden partners in beginsel in gemeenschap van goederen. Na 1 januari 2018 is dat anders voor de vanaf die datum nieuw gesloten huwelijken. Dan geldt volgens de wet het volgende. Alle vermogensbestanddelen en de schulden van vóór het huwelijk, blijven ook na het huwelijk behoren tot privévermogen ...

Woont uw ex-partner samen, maar ontkent hij/zij dit en betaalt u nog steeds partneralimentatie?!?

De verplichting om te voorzien in levensonderhoud (partneralimentatie) eindigt zodra de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt of gaat samenleven met een partner “als waren zij gehuwd”. Het komt voor dat uw ex-partner niet vertelt dat hij/zij samenwoont, terwijl u een ernstig vermoeden heeft dat dit wel het geval is. Om ...

Ontslag tijdens proeftijd; mag dat eigenlijk wel?

Wat is proeftijdontslag eigenlijk? Als er een rechtsgeldige proeftijd afgesproken is, mogen zowel de werkgever als de werknemer tijdens die periode met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een schriftelijke verklaring van de opzegging. Wanneer mag een proeftijd worden afgesproken? ...

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigd en heeft de werknemer (onder andere) geen recht meer op doorbetaling van loon per de ontslagdatum. Bovendien heeft een ...

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers en vakbonden zijn dicht bij een akkoord over de loondoorbetaling bij ziekte, zo kopte de Telegraaf op 16 augustus jl. ... ... maar dat is nog niet zo. FNV-voorzitter Han Busker laat wetend at er wel gesprekken worden gevoerd, maar dat er voorlopig nog geen akkoord is te verwachten ...

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet ("Arbowet") gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het arbobeleid te vergroten. De wetgever probeert dit te bewerkstelligen door een nauwere samenwerking te verplichten tussen beide partijen in het kader van verzuimpreventie in organisaties. Belangrijkste ...

Slachtoffer met letsel en ook nog belasting betalen….?

In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam in een belastingzaak heeft de rechter geoordeeld over het moeten betalen van Inkomstenbelasting na het ontvangen van schadevergoeding in een letselschadezaak. In een letstelschadezaak gaat het vaak over grote belangen. De gezondheid van het slachtoffer van een ongeval is geschaad en vervolgens ...

Uit de mediation praktijk: En wat vindt het kind zelf?!

Johan en Anne komen bij mij voor een mediation gesprek. Zij zijn vorig jaar gescheiden, nadat bekend was geworden dat Johan een affaire had. Inmiddels woont hij samen met zijn vriendin. Hun dochter Sanne van 14 is sinds de scheiding nauwelijks bij haar vader op bezoek geweest. Johan en Anne ...

Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever dan kan dat tot ontslag leiden. Een kantonrechter zal echter niet overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als een werkgever zich op het standpunt stelt dat de arbeidsrelatie verstoord is. Daarvoor moet er meer aan de ...

Disfunctioneren en WWZ

Wanneer kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer opzeggen? Om een antwoord op deze vraag te geven is het allereerst van belang om naar de toepasselijke wettelijke bepalingen te kijken. Ontslag vanwege disfunctioneren Artikel 7:669 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW") bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen ...

Ergernis over een erfenis?

Een erfenis afwikkelen betekent nogal eens dat er ook gekeken moet worden naar wat de overledene in het verleden, tijdens zijn leven, heeft gedaan, bijvoorbeeld wat voor schenkingen er zijn gedaan en aan wie en wat dat betekent voor de erfenis. Is er een testament en wat houdt dat dan ...

Ontslag en toegang tot een WW-uitkering

Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij er groot belang bij dat een sociale zekerheidsuitkering wordt toegekend. Er kan een beroep worden gedaan op verschillende uitkeringen. Op welke uitkering een beroep kan worden gedaan is afhankelijk van de vraag of (en zo ja, in hoeverre) iemand arbeidsongeschikt is. Indien iemand ...

Enkele opvallende ontslagzaken uit 2016

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn er in 2016 een aantal interessante ontslagzaken geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. 1 De lolbroek Een van de medewerkers van een woongroep voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking houdt van grappen ...

Schuldeiser van een erfgenaam die de erfenis verwerpt; en dan?

Stel u bent de schuldeiser van iemand die een aandeel in een erfenis ontvangt. De erfgenaam is echter van plan om zijn recht op de erfenis te verwerpen. Wat gebeurt er dan precies? Als een erfgenaam zijn aandeel in een erfenis verwerpt dan is hij geen erfgenaam en ontvangt hij ...

Erfenis en beslag voor een niet-opeisbare vordering

Wanneer is een vordering opeisbaar? Dat hangt er vanaf. Gekeken moet worden naar de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Zo is het mogelijk dat in een contract een termijn is afgesproken waartegen de betaling moet plaatsvinden. Is de datum van de betalingsverplichting aangebroken, dan is de vordering op dat ...

Advocaat en medische gegevens

Het komt nogal eens voor dat een advocaat medische gegevens over de gezondheid van zijn cliënt nodig heeft om diens belangen goed te kunnen behartigen.  Dat is onder meer het geval bij letselschadezaken, waarin moet worden vastgesteld welke letsels of gezondheidsklachten het slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval of bij medische ...

Hoe gaat dat nu? bemiddeling: als het kind niet mee wil met de andere ouder op vakantie

Joost en Marieke komen bij mij binnen. Ze vertellen dat ze vorig voorjaar gescheiden zijn, omdat Joost verliefd is geworden op Gijs. Joost bleek al jaren met zichzelf in de knoop te zitten en toen hij Joost tegenkwam, werd hem duidelijk dat hij zijn liefde voor mannen altijd heeft weggedrukt ...

Was de erflater wilsbekwaam toen het testament werd gemaakt?

Het komt regelmatig voor dat nabestaanden twijfelen of de erflater wilsbekwaam was toen het testament werd gemaakt en grote vraagtekens plaatsen bij de vraag of de erflater nog wel wist wat hij deed toen hij een testament maakte. Vader was immers al oud, regelmatig in de war en mogelijk dementerend…? Rol ...

Schulden in een erfenis

Vanaf 1 september 2016 is nieuw in de wet opgenomen dat in bepaalde gevallen erfgenamen niet verplicht kunnen worden om schulden in een erfenis volledig te betalen indien zij die schulden niet hoefden te verwachten maar wel daarmee achteraf worden geconfronteerd. Hoe zit dat eigenlijk? Zuivere aanvaarding Wie erfgenaam wordt ...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een ruim begrip. het kan gaan om de privaatrechtelijke aansprakelijkheid, fiscale aansprakelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast ziet het begrip op bestuurders van rechtspersonen, maar kan het ook betrekking hebben op personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Gronden aansprakelijkheid De belangrijkste gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn: - onbehoorlijke ...

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Het antwoord op deze vraag is van belang in verband met de toepasselijkheid van het grotendeels dwingende arbeidsrecht (bijvoorbeeld inzake het recht op het minimumloon, vakantiedagen en ontslagregels). Een arbeidsovereenkomst komt, kort gezegd, tot stand doordat een medewerker het aanbod van de werkgever aanvaardt, ...

Beoordeling door klanten: 9.1/10 - 172 beoordelingen