Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een van de manieren waarop zo’n overeenkomst kan eindigen is in onderling overleg tussen de werknemer en werkgever. Als overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt dan
Read More

Opvallende ontslagzaken uit 2018

Net zoals in 2016 en 2017 zijn er in 2018 ook weer enkele opvallende ontslagzaken. Onderstaand tref je een selectie daarvan aan. 1. Voorlichter over gebruik van alcohol in verkeer rijdt met een drankje teveel op Na de kerstborrel van een transportonderneming besluit een werknemer dat
Read More

Disciplinaire maatregelen tegen een werknemer

Als een werknemer zich misdraagt dan kan een disciplinaire maatregel door de werkgever opgelegd worden. De opgelegde maatregel moet in verhouding staan tot het gedrag van de werknemer. In de wet zijn geen algemene regels over disciplinaire maatregelen opgenomen. Alleen over de boete i
Read More

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigd en heeft de werknemer (onder andere) geen recht meer op doorbetaling van loon per de on
Read More

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het arbobeleid te vergroten. De wetgever probeert dit te bewerkstelligen door een nauwere samenwerking te verplichten
Read More

Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever dan kan dat tot ontslag leiden. Een kantonrechter zal echter niet overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als een werkgever zich op het standpunt stelt dat de arbeidsrelatie verstoo
Read More

Disfunctioneren en WWZ

Wanneer kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer opzeggen? Om een antwoord op deze vraag te geven is het allereerst van belang om naar de toepasselijke wettelijke bepalingen te kijken. Ontslag vanwege disfunctioneren Artikel 7:669 lid 1 Burgerlijk W
Read More

Ontslag en toegang tot een WW-uitkering

Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij er groot belang bij dat een sociale zekerheidsuitkering wordt toegekend. Er kan een beroep worden gedaan op verschillende uitkeringen. Op welke uitkering een beroep kan worden gedaan is afhankelijk van de vraag of (en zo ja, in hoeverre) iem
Read More

Enkele opvallende ontslagzaken uit 2016

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn er in 2016 een aantal interessante ontslagzaken geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. De lolbroek Een van de medewerkers van een woongroep voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hou
Read More

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Het antwoord op deze vraag is van belang in verband met de toepasselijkheid van het grotendeels dwingende arbeidsrecht (bijvoorbeeld inzake het recht op het minimumloon, vakantiedagen en ontslagregels). Een arbeidsovereenkomst komt, kort
Read More
Beoordeling door klanten: 9.1/10 - 172 beoordelingen