Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een van de manieren waarop zo’n overeenkomst kan eindigen is in onderling overleg tussen de werknemer en werkgever. Als overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt dan
Read More

Opvallende ontslagzaken uit 2018

Net zoals in 2016 en 2017 zijn er in 2018 ook weer enkele opvallende ontslagzaken. Onderstaand tref je een selectie daarvan aan. 1. Voorlichter over gebruik van alcohol in verkeer rijdt met een drankje teveel op Na de kerstborrel van een transportonderneming besluit een werknemer dat
Read More

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het ‘Wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. De bedoeling van deze wet is dat werkgevers gecompe
Read More

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Je zou denken dat ze het er om hebben gedaan: WIEG is de verkorte titel van (het voorstel van) de wet, waarbij per 1 januari 2019 een extra geboorteverlof met behoud van salaris wordt toegekend aan de als werknemer werkzame partner van degene die is bevallen. Bestaat op dit moment nog
Read More

Disciplinaire maatregelen tegen een werknemer

Als een werknemer zich misdraagt dan kan een disciplinaire maatregel door de werkgever opgelegd worden. De opgelegde maatregel moet in verhouding staan tot het gedrag van de werknemer. In de wet zijn geen algemene regels over disciplinaire maatregelen opgenomen. Alleen over de boete i
Read More

Wat brengt het regeerakkoord voor werkgevers en werknemers?

Hoewel de precieze uitwerking nog niet vaststaat – en dus ook niet per wanneer de nieuwe maatregelen ingaan – zijn dit de belangrijkste veranderingen: De ontslaggronden worden versoepeld Als elk van de bestaande redelijke gronden op zichzelf onvoldoende basis bieden, is opzegging/ontb
Read More

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigd en heeft de werknemer (onder andere) geen recht meer op doorbetaling van loon per de on
Read More

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het arbobeleid te vergroten. De wetgever probeert dit te bewerkstelligen door een nauwere samenwerking te verplichten
Read More

Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever dan kan dat tot ontslag leiden. Een kantonrechter zal echter niet overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als een werkgever zich op het standpunt stelt dat de arbeidsrelatie verstoo
Read More

Disfunctioneren en WWZ

Wanneer kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer opzeggen? Om een antwoord op deze vraag te geven is het allereerst van belang om naar de toepasselijke wettelijke bepalingen te kijken. Ontslag vanwege disfunctioneren Artikel 7:669 lid 1 Burgerlijk W
Read More
Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 152 beoordelingen